مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

تحقیقات علوم رفتاری | سال:1389 | دوره:8 | شماره:2 (پی در پی 16)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پی در پی 16)
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  642
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های دلبستگی جوانانی که دارای نقص  بینایی و شنوایی بودند و همچنین جوانان عادی شهر اصفهان انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت پس رویدادی (علی - مقایسه ای) انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه جوانان (18 تا 28 سال) تشکیل دادند که دارای نقایص بینایی و شنوایی و نیز جوانان عادی بودند. تعداد 80 نفر جوان دارای نقص بینایی (40 دختر و 40 پسر)، 90 نفر جوان دارای نقص شنوایی (45 دختر و 45 پسر) و 80 نفر جوان عادی (40 دختر و 40 پسر) به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه سنجش سبک های دلبستگی Hazen و Shaver و پرسش نامه جمعیت شناسی محقق بود. برای تحلیل آماری داده های پژوهش از روش تحلیل واریانس چند متغیری MANOVA و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد.یافته ها: بین سبک های دلبستگی جوانان دارای نقایص بینایی، شنوایی و جوانان عادی تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0.001). همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات دلبستگی ناایمن اضطرابی / اجتنابی، ناایمن اضطرابی / دوسوگرا و دلبستگی ایمن جوانان در هر سه گروه تفاوت معنی داری وجود داشت(P<0.001) . در این پژوهش بین میانگین نمرات دلبستگی ناایمن اضطرابی/  اجتنابی، ایمن و ناایمن اضطرابی / دوسوگرا جوانان پسر و دختر سه گروه، تفاوت معنی داری دیده نشد (P=0.165).نتیجه گیری: جوانان دارای نقایص بینایی و شنوایی در مقایسه با جوانان عادی بیشتر در معرض خطر دلبستگی ناایمن قرار داشتند. قابل ذکر است که سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا در جوانان دارای نقایص شنوایی و بینایی و نیز سبک دلبستگی ایمن در جوانان گروه عادی بالا بود. همچنین نتایج نشان داد که سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا در جوانان دارای نقایص شنوایی بالاتر از جوانان دارای نقایص بینایی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 642

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پی در پی 16)
 • صفحه شروع: 

  114
 • صفحه پایان: 

  124
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  366
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

زمینه و هدف: آموزش و پرورش سهم عمده ای از بودجه هر کشور را به خود اختصاص می دهد. لازم است در آموزش و پرورش، جو سازمانی مناسبی حاکم باشد و کارکنان در فضایی آرام و عاری از فشار روانی و استرس به کار مشغول باشند تا کارآیی و اثربخشی سازمانی افزایش یابد و در نهایت به خلاقیت کارکنان منجر شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت کارکنان اداری آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی بود.مواد و روش ها: این تحقیق توصیفی - تحلیلی، به شیوه همبستگی در سال تحصیلی 88- 1387 انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی 1569 نفر (1469 مرد و 80 زن) بود. تعداد نمونه 478 نفر (409 مرد و 69 زن) بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای - چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه جو سازمانی Halpin و Croft، استرس شغلی Rice، آزمون مداد - کاغذی خلاقیت عابدی است. برای تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و تحلیلی از آزمون t دو نمونه ای مستقل و رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شد.یافته ها: نتایج رگرسیون چند متغیره تاثیر جو سازمانی به طور کلی (به طور همزمان) بر استرس شغلی و خلاقیت کارکنان در سطح 0.01 و به تفکیک در مردان در سطح  0.01و در زنان در سطح 0.05 معنی دار بود. تفاوت بین جو سازمانی و جنسیت در سطح 0.01 معنی دار بود، اما بین خلاقیت و استرس با جنسیت تفاوت معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: در جو باز پارامترهایی چون صمیمیت، ملاحظه گری، نفوذ و پویایی و ... باعث خلاقیت کارکنان و کاهش استرس آنان شد و در جو بسته عواملی چون فاصله گیری، بی علاقگی و فقدان تعهد شغلی، تاکید بر تولید، مزاحمت، انگیزه خلاقیت کارکنان را پایین و استرس آنان را افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 366

دانلود 175 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پی در پی 16)
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  423
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

زمینه و هدف: فرزند خواندگی موضوعی است که در بین جوامع و تمدن های مختلف تاریخی سابقه طولانی دارد. پذیرش فرزند بر روابط همسران با یکدیگر تاثیر می گذارد. شناخت تجارب خانواده های دارای فرزند خوانده، به پرستار در جهت دستیابی به شناخت عمیقی از وضعیت خانوادگی روابط فردی و اجتماعی این افراد کمک خواهد نمود.مواد و روش ها: این مطالعه، یک مطالعه کیفی است که در آن از روش پدیده شناسی توصیفی استفاده گردید. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف انجام شد. جامعه پژوهش شامل پانزده خانواده شهرکردی دارای فرزند خوانده بود و اطلاعات از طریق مصاحبه های ضبط شده جمع آوری گردید و به روش  Colaizziمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل 160 کد استخراج گردید. کدهای استخراج شده در 9 مفهوم کلی شامل پذیرش نقش والدی، ابزارهای تطابقی، تعاملات با اطرافیان، ویژگی های کودک، تغییرات روانی، روابط خانواده، تغییرات در زندگی، پذیرش کودک و ارتباطات با کودک طبقه بندی شد.نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان داد که تغییرات روانی از اهم تجربیات این خانواده ها می باشد. فرزند خواندگی علاوه بر فوایدی که برای فرزند خوانده دارد، برای استحکام بخشی به اساس خانواده نیز نقش و فواید چشمگیری دارد و پرستاران لازم است در طراحی مداخلات روان پرستاری جهت رفع مشکلات آن ها توجه لازم را مبذول دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 423

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نجمی سیدبدرالدین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پی در پی 16)
 • صفحه شروع: 

  133
 • صفحه پایان: 

  146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

بیماران مبتلا به اختلالات طیف در خود ماندگی Autism Spectrum Disorder) یا(ASD ، نقصی را در رشد نظریه ذهن نشان می دهند. آن ها نه تنها قادر به درک ذهن دیگران نیستند، بلکه در درک این نکته نیز ناتوانند که ذهن دیگران متفاوت بوده، رفتار ریشه در حالت های روانی فرد دارد. ادعا شده است که افراد مبتلا به ASD به دلیل ناتوانی در همدلی کردن، در پاسخ متناسب به تجربیات هیجانی دیگران شکست می خورند. نتایج حاکی از آن است که اگر چه کودکان مبتلا به ASD به سادگی می توانند بین دو شخصیت تمیز بگذارند، ساز و کارهای سازشی رمزگردانی چهره ایی در آن ها به شدت به خطر افتاده است. این نکته توضیحی است بر ناتوانی آن ها در ادراک چهره های قبلی که منجر به نقص اجتماعی در تعاملات آن ها شده است. محققین پیشنهاد می دهند که ساز و کار تحریکی درونی همچون نظام اعصاب، آیینه ای برای رشد طبیعی مهارت های تقلید، بازشناسی، نظریه ذهن، همدلی و زبان ضروری است. علاوه بر این، ایشان به کژ کنشی ساز و کار تحریکی اشاره داشته، ذکر می کنند که ممکن است زیر بنای نقص های ارتباطی و اجتماعی در مبتلایان به اختلال طیف در خود ماندگی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پی در پی 16)
 • صفحه شروع: 

  147
 • صفحه پایان: 

  154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  335
 • دانلود: 

  289
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه، سالمندان با افزایش امید به زندگی، دارای سریع ترین رشد در بین گروه های جمعیتی در جهان هستند. حدود 10 درصد از جمعیت جهان را سالمندان (افراد بالای 65 سال) تشکیل می دهند. در بعضی جوامع این رقم به 30 درصد می رسد. افزایش رو به رشد جمعیت سالمندان در جهان پدیده ای است که از آن به عنوان «خاکستری شدن جمعیت» و یا «سالمندی اجباری» نام برده می شود. شیوع بیشتر بیماری های مزمن گوناگون موجب گردیده است که بخش عمده ای از منابع بهداشتی و درمانی به سالمندان اختصاص یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 335

دانلود 289 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پی در پی 16)
 • صفحه شروع: 

  159
 • صفحه پایان: 

  160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4255
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در اختلال اسکیزوفرنیا 25 درصد بیماران به بستری طولانی نیاز دارند. یکی از مشکلات مهم این بیماران، بیماری های جسمی همراه است که بیماران خود از آن آگاهی ندارند و پزشکان نیز برای پی گیری آن پافشاری نمی کنند؛ این موضوع باعث مرگ ناگهانی تعداد زیادی از مبتلایان می شود. در فنلاند میزان مرگ و میر در مردان مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن نسبت به زنان بیشتر بوده است. مراکز پزشکی آلمان نیز مطالعات شیوع بیشتر خودکشی، بیماری های قلبی، سرطان و عفونت ریوی را گزارش کرده اند. در مراکز روان پزشکی آمریکا مرگ های ناگهانی، سرطان، نارسایی ارگان ها و بیماری های قلبی - ریوی بیشترین علل مرگ در این بیماران بوده است. هدف این مطالعه بررسی فراوانی و علل مرگ و میر بیماران اسکیزوفرنیای مزمن در بیمارستان روان پزشکی شهید مدرس اصفهان بود.در این پژوهش توصیفی، با بررسی پرونده بیماران فوت شده و گواهی فوت آن ها، اطلاعات تکمیل شد. بیمارانی مورد مطالعه قرار گرفتند که از زمان پذیرش آن ها در بیمارستان بیش از دو سال گذشته بود؛ افراد در صورت داشتن بیماری جسمی همراه، دمانس یا عقب ماندگی ذهنی از مطالعه حذف شدند. این مطالعه روی 252 بیمار اسکیزوفرنیای مزمن طی 4 سال صورت گرفت. از آزمون χ2 برای بررسی فراوانی مرگ و میر در دو جنس استفاده شد. درصد فراوانی علل مرگ و میر بین بیماران اسکیزوفرنیا به تفکیک دو جنس نیز محاسبه شد.میزان کل مرگ و میر بیماران مورد مطالعه حدود 3.27 درصد بود که از این میزان 4.16 مربوط به مردان و 1.94 درصد مربوط به زنان بود. این اختلاف از نظر آماری معنی داری نبود. مرگ ناگهانی (44 درصد)، آسپیراسیون مواد غذایی (14.7 درصد)، سکته قلبی (5.88 درصد)، افتادن به زمین (5.9 درصد) و علل عفونی (8.9 درصد) به ترتیب از مهم ترین علل مرگ بیماران اسکیزوفرنیا بود. بین علل و میزان مرگ و میر بیماران اسکیزوفرنیا در این بیمارستان و دیگر مطالعات صورت گرفته در سایر نقاط دنیا اختلاف وجود دارد. لازم است موارد مرگ ناگهانی با علل ناشناخته با همکاری کادر درمانی و دیگر مراکز ذی صلاح نظیر پزشکی قانونی به تشخیص برسد.

آمار یکساله:  

بازدید 4255

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پی در پی 16)
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  709
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی فرم کوتاه - شاخص استرس فرزند پروری در مادران کودکان عادی 12- 7 سال شهر تهران بود.مواد و روش ها: بعد از ترجمه، ترجمه معکوس و انطباق ابزار، به منظور هنجاریابی این ابزار در قالب یک طرح زمینه یابی کاربردی، از بین جامعه مادران کودکان عادی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 468 مادر پرسش نامه PSI-SF را تکمیل نمودند. داده ها با روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزارLISREL8.7  تحلیل شدند.یافته ها: نتایج Cronbach's alpha حاکی از آن بود که میزان اعتبار نمره کل استرس والدین و هر یک از زیرمقیاس های آشفتگی والدین، تعامل ناکارآمد والد - کودک و ویژگی های کودک مشکل آفرین برای کل گروه هنجاری به ترتیب 0.90، 0.80، 0.84 و 0.80، برای مادران کودکان پسر به ترتیب 0.89، 0.80، 0.83 و 0.78 و برای مادران کودکان دختر به ترتیب 0.91، 0.80، 0.84 و 0.80 به دست آمد. ضریب اعتبار بازآزمایی در طول 18 روز بعد از اجرای اول، برابر با 0.75 برای نمره کل استرس والدین، 0.82 برای زیر مقیاس آشفتگی والدین، 0.73 برای زیر مقیاس تعامل ناکارآمد والد - کودک و 0.71 برای زیرمقیاس ویژگی های کودک مشکل آفرین بود که این مقادیر همبستگی، بیانگر ثبات نمرات شاخصPSI-SF  در طول زمان است. روایی همگرا از طریق تعیین ضریب همبستگی با مقیاس سلامت خلقی Depression Anxiety Stress Scales) یا (DASS و پرسش نامه مشکلات رفتاری کودکان The Child Behavior Checklist) یا (CBCL محاسبه شد. با روش تحلیل عاملی تاییدی، با استفاده از مدل سه عاملی وابسته، سه عامل استخراج گردید. این سه عامل عبارت از آشفتگی والدین، تعامل ناکارآمد والد - کودک و ویژگی های کودک مشکل آفرین بود.نتیجه گیری: بر طبق نتایج این پژوهش، مقیاس SF-PSI واجد ویژگی های روان سنجی مورد نیاز برای کاربرد در پژوهش های روان شناختی و تشخیص های بالینی استرس فرزند پروری مادران است.

آمار یکساله:  

بازدید 709

دانلود 298 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پی در پی 16)
 • صفحه شروع: 

  92
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  275
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

زمینه و هدف: آلکسی تایمیا یا مهار هیجانی، عامل خطر ساز مهمی برای اختلالات روان تنی از جمله بیماری های گوارشی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط ابعاد آلکسی تایمیا با افسردگی و اضطراب در مبتلایان به اختلالات گوارشی عملکردی Functional Gastrointestinal Disorders) یا (FGID است.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی - تحلیلی به روش همبستگی بود. در این پژوهش 129 نفر بیمار مبتلا به FGID از بین بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان نور اصفهان (طی 5 ماه در سال 1387) انتخاب شدند و با استفاده از مقیاس آلکسی تایمیای تورنتو، معیار بیمارستانی اضطراب و افسردگی و مقیاس شدت علایم گوارشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های پژوهش با روش های آماری توصیفی، ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که از سه بعد آلکسی تایمیا، تنها بین بعد دشواری در شناسایی احساسات با افسردگی، اضطراب و شدت علایم گوارشی در بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی عملکردی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و این بعد پیش بینی کننده تغییرات مربوط به افسردگی، اضطراب و شدت علایم گوارشی است.نتیجه گیری: این مطالعه نشان دهنده نقش آلکسی تایمیا به ویژه بعد دشواری در شناسایی احساسات و پردازش شناختی ادراک هیجانی آن در درک و فهم بهتر آسیب شناسی روانی اختلالات گوارشی عملکردی است. بنابراین ارزیابی و توجه به آن به عنوان یک عامل موثر در فرایند درمان این بیماران ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 275

دانلود 161 استناد 2 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID