نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1506
 • دانلود: 

  568
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1506

دانلود 568 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  551
 • بازدید: 

  2348
 • دانلود: 

  947
چکیده: 

زمینه و هدف: مطالعات مختلف نشان می دهد که کودکان کم شنوا در مقایسه با کودکان عادی مشکلاتی را در کلیه ابعاد رشد هیجانی شامل بیان چهره ای، بازشناسی هیجانی، قواعد تظاهری، فهم هیجانات آمیخته و متضاد و نظریه ذهن خوانی نشان می دهند. هدف مقاله حاضر مروری بر پژوهش های انجام گرفته در زمینه بررسی مشکلات رشد هیجانی در کودکان کم شنوا بود.یافته های اخیر: برخی یافته ها نشان می دهند در سنین پایین عملکرد کودکان کم شنوا مشابه عملکرد کودکان شنواست. در بررسی قواعد تظاهری در کودکان کم شنوا می توان اذعان کرد الگوی پاسخ دهی کودکان کم شنوا ممکن است نشان دهنده مشکلات آنان در درک حالات ذهنی نباشد، بلکه ناشی از ناتوانی آنان از بیان کردن دلایل خود در این موقعیت ها باشد. به طور کلی یافته های تحقیقاتی نشان می دهد که فهم و درک هیجانی در جنبه ها و ابعاد مختلف با توانایی های ارتباط زبانی کودک مرتبط است.نتیجه گیری: الگوی نتایج به دست آمده بر مبنای فرضیه مکالمات، مبین این است که کودکان ناشنوا در بیشتر ابعاد رشد هیجانی مانند تفسیر و تشخیص هیجانات چهره ای، عملکردی مشابه همسالان شنوا دارند اما این کودکان در فهم قواعد تظاهری و نظریه ذهن خوانی که در آن تجربه مکالمات نقش اساسی دارد عملکرد ضعیف تری داشتند. یافته های اخیر به طور کلی نشان می دهد که زبان نقشی اساسی در رشد هیجانی کودکان دارد و بنابراین کودکان ناشنوا در مقایسه با کودکان شنوا عملکرد ضعیف تری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 2348

دانلود 947 استناد 551 مرجع 30
نویسندگان: 

خدام علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

زمینه و هدف: دانش آموزان دارای هوش مرزی مهارت های روایی و درکی متفاوتی دارند. این پژوهش به مقایسه ناروانی ها و درک داستان در دانش آموزان مرزی و دانش آموزان عادی و بررسی رابطه بین این متغیرها پرداخته است.روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی 30 دانش آموز دارای هوش مرزی با 25 دانش آموز عادی مقایسه شدند. جامعه آماری دانش آموزان 6 تا 13 ساله شهر تهران بود. نمونه گیری تصادفی طبقه ای از مدارس منطقه سه برای انتخاب افراد به کار رفت. برای ارزیابی دانش آموزان از روایت تصویری، آزمون درک داستان پژوهشگرساخته، و برای تحلیل داده ها آزمون من ویتنی یو، آنالیز کوواریانس و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد.یافته ها: دانش آموزان دارای هوش مرزی ناروانی کلمه ای (p=0.005) و ناروانی عبارتی (p=0.01) بیشتری نسبت به دانش آموزان عادی تولید کردند. ضمنا آن ها در درک داستان (p<0.002) ضعیف تر عمل کردند. بین ناروانی عبارتی و درک داستان (r=-0.21) رابطه معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: دانش آموزان دارای هوش مرزی در روایت گری ناروانی های بیشتری را نشان می دهند و در درک داستان نیز ضعیف تر هستند. رابطه منفی بین درک داستان و ناروانی ها وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 338 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  552
 • بازدید: 

  2658
 • دانلود: 

  1154
چکیده: 

زمینه و هدف: کودکان ناشنوا به دلیل نقص شنوایی خود با مشکلات روان شناختی متعددی روبه رو هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر کاهش تنهایی و ناامیدی کودکان ناشنوای پسر صورت گرفت.روش بررسی: روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد استفاده شد. به این منظور از بین کودکان ناشنوای 7 تا 10 ساله شهر اصفهان، تعداد 30 نفر که ملاک های ورود به پژوهش را دارا بودند به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای، انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه شاهد و مورد گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس ناامیدی کودکان Kazdin و مقیاس تنهایی Asher که روایی و اعتبار آن ها تایید شده است، استفاده شد. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد دو گروه مورد و شاهد در متغیرهای احساس ناامیدی و تنهایی در پس آزمون در سطح p<0.001 تفاوت معنی داری وجود دارد.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر بهبود احساس ناامیدی و تنهایی کودکان ناشنوا موثر است و از آن به عنوان یک روش آموزشی و درمانی غیرمستقیم می توان برای کاهش احساسات منفی کودکان ناشنوا به ویژه تنهایی و ناامیدی استفاده کرد و این روش را به درمانگران، مربیان و مشاورانی که با این کودکان کار می کنند پیشنهاد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2658

دانلود 1154 استناد 552 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  32-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  552
 • بازدید: 

  1759
 • دانلود: 

  549
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از انواع اختلالات زبان در دوران رشد که در دهه های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است، آسیب ویژه زبانی است. پژوهش های زیادی درباره کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی انجام شده است، ولی تاکنون دلیل مشخصی برای وجود نقایص زبانی در آن ها مشخص نشده است. برخی از پژوهش ها نقص در حافظه کاری واجی و سرعت پردازش شنیداری را علت بروز اختلال زبانی در این کودکان می دانند. بنابراین هدف این مطالعه مروری، جمع آوری نتایج مطالعاتی است که به بررسی این دو عامل در این کودکان پرداخته اند.یافته های اخیر: پژوهش ها نشان داده است که کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی با محدودیت در ظرفیت حافظه کاری واجی مواجه هستند. این نقص حافظه می تواند یکی از دلایل احتمالی آسیب های زبانی در کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی باشد، همچنین در این کودکان، اختلال در سرعت پردازش اطلاعات، به ویژه از جنبه شنیداری دیده شده است.نتیجه گیری: با توجه به ارتباط حافظه کاری واجی و سرعت پردازش شنیداری با زبان، هنوز نیاز به پژوهش های بسیاری است تا بتوان به درستی نوع و چگونگی این ارتباطات را توضیح داد. به هر حال با توجه به نقش حافظه واجی و سرعت پردازش شنیداری در فراگیری زبان، پیشنهاد می شود که در ارزیابی و درمان کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی، باید روی ظرفیت حافظه کاری واجی و سرعت پردازش شنیداری نیز متمرکز شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1759

دانلود 549 استناد 552 مرجع 38
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  45-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1037
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

زمینه و هدف: پروتئین کراتین در تنظیم انرژی سلولی در اندام های متقاضی انرژی زیاد از جمله گوش داخلی نقش مهمی ایفا می کند. برای این پروتئین نقش محافظتی نیز قائل شده اند. در این مطالعه مروری به بررسی اثرات و مکانیزم های اثر کراتین بر سیستم شنوایی و دهلیزی پرداخته شده است.یافته های اخیر: انتقال دهنده های کراتین و همچنین آنزیم کراتین کیناز که در تبدیل کراتین به فسفوکراتین به عنوان سوخت سلولی نقش دارند، در سلول های مویی و محافظ حلزونی و دهلیزی، نوار عروقی و نیز مسیرهای عصبی محیطی و مرکزی تا سطح قشر شنوایی موجودند و آدنوزین تری فسفات لازم برای عملکرد سیستم شنوایی و دهلیزی را فراهم می کنند. کراتین کیناز با تنظیم متابولیسم انرژی در لایه حاشیه ای نوار عروقی و جلوگیری از تولید رادیکال های آزاد در شرایط استرس زا از آسیب به حلزون جلوگیری می کند و همچنین در جبران دهلیزی نقش دارد. نقص عملکرد آنزیم کراتین کیناز منجر به افزایش آستانه پتانسیل های شنوایی ساقه مغز و کاهش عملکرد دهلیزی و مصرف کراتین سبب بهبود پتانسیل های عضلانی دهلیزی و علائم نورولوژیک می شود.نتیجه گیری: وجود پروتئین کراتین و آنزیم کراتین کیناز برای عملکرد و حساسیت هنجار سیستم شنوایی و تعادلی ضروری است. نقص آنزیم کراتین کیناز عملکرد این دو سیستم را مختل می کند اما ممکن است مصرف کراتین بتواند سبب تقویت حساسیت سیستم دهلیزی و عملکرد عصبی شود. اثر مصرف کراتین بر سیستم شنوایی هنوز بررسی نشده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1037

دانلود 266 استناد 0 مرجع 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  57-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  991
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

زمینه و هدف: مهارت های تصحیح مکالمه برای برقراری موفقیت آمیز ارتباط کلامی دوطرفه، ضروری هستند. اختلالات شناختی زبانی می تواند بر این مهارت ها تاثیر منفی داشته باشد. با توجه به مسائل ویژه شناختی زبانی کودکان کم شنوا و کمبود اطلاعات درباره راه کارهای تصحیح مکالمه آن ها، این مطالعه انجام شد.روش بررسی: در این پژوهش مقطعی 58 کودک کم شنوای متوسط (38 پسر و 20 دختر) با دامنه سنی7-6 سال از شهر اهواز شرکت داشتند. فراوانی به کارگیری راه کارهای تصحیح مکالمه، امتیاز هوش، حافظه، واژه یابی، غنای واژگانی و میانگین طول جمله از طریق آزمون های شناختی زبانی در 10 موقعیت مکانی به دست آمد. آنالیز داده ها در نسخه 18 نرم افزار SPSS با آزمون های t مستقل، پیرسون و رگرسیون لجستیک انجام شد.یافته ها: بین به کارگیری راه کار شفاف سازی و هوش ارتباطی اجتماعی رابطه مستقیم (p=0.045) و بین به کارگیری انواع راه کارهای تصحیح مکالمه و توانمندی های زبانی کودکان کم شنوای متوسط همبستگی مستقیم (p<0.05) دیده شد.نتیجه گیری: کودکان کم شنوای متوسط شش تا هفت ساله از راه کار تکرار کردن، بیشتر از سایر راه کارها برای اصلاح مکالمه استفاده کردند. با افزایش یک واحد در توانایی واژه یابی یا افزایش یک واحد در میانگین طول جمله کودکان مورد مطالعه، می توان انتظار داشت که یک واحد بر میزان استفاده از راه کار تکرار کردن افزوده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 991

دانلود 254 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  66-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  553
 • بازدید: 

  1957
 • دانلود: 

  537
چکیده: 

زمینه و هدف: مطالعات، آسیب شنوایی را پراسترس ترین معلولیت می داند. استرس والدین نیز می تواند به عملکرد بد نظام خانواده و فرزندپروری نامتناسب منتهی شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر تنیدگی والدینی مادران کودکان دچار آسیب شنوایی بود.روش بررسی: جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان 7 تا 12 ساله آسیب دیده شنوایی در شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 24 نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب و به تصادف در دو گروه مورد و شاهد جای داده شدند. به گروه مورد برنامه فرزندپروری مثبت بر مبنای برنامه Sanders (1993) در طول هشت جلسه آموزش داده شد. از پرسش نامه تنیدگی والدین Abidin به عنوان ابزار سنجش استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات در قلمرو والد و قلمرو کودک در گروه مورد نسبت به گروه شاهد در پیش آزمون نسبت به پس آزمون با توجه به هدف پژوهش کاهش بیشتری یافته است. همچنین نتایج با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری حاکی از این بود که آموزش روش فرزندپروری مثبت در کاهش نمرات تنیدگی والدینی در قلمرو کودک و مولفه های تقویت گری و خلق کودک و در قلمرو والد و مولفه های آن احساس صلاحیت، روابط با همسر و محدودیت نقش موثر بوده است (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به مزیت های آموزش والدین در کاهش تنیدگی والدینی مادران کودکان آسیب دیده شنوایی، آموزش این روش به مادران این کودکان در کلیه مراکز آموزشی ناشنوایان توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1957

دانلود 537 استناد 553 مرجع 11
نویسندگان: 

حسن زاده سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  76-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  1080
 • بازدید: 

  1070
 • دانلود: 

  344
چکیده: 

زمینه و هدف: درمانگران و محققان همواره نیازمند ابزارهای استاندارد برای ارزیابی ادراک شنیداری و تولید گفتار کودکان ناشنوا به ویژه آن هایی که کاشت حلزون شده اند هستند. با توجه به استفاده روزافزون از دو مقیاس طبقه بندی عملکرد ادراک شنیداری و درجه بندی وضوح کلامی در کودکان ناشنوای پیش زبانی کاشت حلزون شنوایی شده در سطح دنیا، مطالعه حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی این دو مقیاس انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه 92 کودک یک سال و سه ماهه تا پانزده سال و هفت ماهه ناشنوای کاشت حلزون شده شرکت کردند. بررسی پایایی مقیاس ها با استفاده از روش آزمون- بازآزمون و پایایی بین مصححان انجام شد. بررسی روایی ملاکی و سازه هر دو مقیاس نیز مورد توجه قرار گرفت.یافته ها: پایایی بازآزمایی مقیاس های ادراک شنیداری و وضوح کلامی به ترتیب، 0.82 و 0.79 به دست آمد (p<0.01)، پایایی مصححان بر اساس میانگین ضریب توافق کاپای Cohen نیز به ترتیب 0.73 و 0.70 را نشان داد که در حد قابل قبولی است (p<0.01). روایی سازه این دو مقیاس به ترتیب 0.64 و 0.69 و روایی ملاکی نیز به ترتیب از 0.58 تا 0.74 و 0.66 تا 0.69 به دست آمد (p<0.01).نتیجه گیری: هر دو مقیاس واجد ویژگی های روان سنجی لازم برای سنجش استاندارد ادراک شنیداری و تولید گفتار کودکان ناشنوای کاشت حلزون شنوایی شده هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1070

دانلود 344 استناد 1080 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  85-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1102
 • دانلود: 

  425
چکیده: 

زمینه و هدف: کودکان ناشنوا به دلیل نقص شنوایی خود با مشکلات سازگاری متعددی روبه رو هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان نمایشگری به روش پانتومیم بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر ناشنوای 12 تا 15 ساله شهر اصفهان انجام گرفت.روش بررسی: روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد استفاده شد. به این منظور تعداد 30 نفر از دانش آموزان دختر ناشنوای 12 تا 15 ساله شهر اصفهان که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند، به روش تصادفی انتخاب و در دو گروه مورد (15 نفر) و شاهد (15 نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس سازگاری اجتماعی Rao (1973) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره و با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه 21، تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت بین سازگاری اجتماعی دو گروه مورد و شاهد پس از انجام مداخله در سطح p=0.0001 معنی دار است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که روش روان نمایشگری به روش پانتومیم، سازگاری اجتماعی دانش آموزان ناشنوا را بهبود می بخشد و می توان از آن به عنوان یک روش آموزشی و درمانی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1102

دانلود 425 استناد 0 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  99-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  1100
 • بازدید: 

  785
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

زمینه و هدف: زیرآزمون شنوایی دایکوتیک یکی از اجزای مهم مجموعه آزمون پردازش شنوایی کودکان و بزرگسالان به شمار می رود. آزمون اعداد دایکوتیک تصادفی در پاسخ به ضعف حساسیت آزمون اعداد دایکوتیک دو جفتی به ناقرینگی گوشی ناهنجار در شنوایی دایکوتیک ساخته شده است. مطالعه حاضر با هدف ساخت نسخه فارسی این آزمون و ارزیابی اولیه آن انجام شد.روش بررسی: با ضبط اعداد یک تا ده (به جز عدد دوهجایی چهار) فارسی در استودیو و تنظیم مشخصات شدتی و زمانی امواج، نسخه فارسی آزمون اعداد دایکوتیک تصادفی مطابق با نسخه انگلیسی آن ساخته شد. آزمون در سطح 55 دسی بل HL روی 50 نفر (به نسبت مساوی از هر دو جنس) راست دست 18 تا 25 سال با سطح شنوایی 15 دسی بل HL یا کمتر در فرکانس های ادیومتریک انجام شد.یافته ها: میانگین امتیاز گوش راست، گوش چپ و برتری گوش راست در افراد مورد مطالعه به ترتیب 94.3 درصد با انحراف معیار 5.3، 84.8 درصد با انحراف معیار 7.7 و 9.5 درصد با انحراف معیار 7 درصد به دست آمد. 60 درصد از افراد نتیجه بهنجار، 24 درصد ضعف یک گوشی و 16 درصد ضعف دوگوشی نشان دادند.نتیجه گیری: به نظر می رسد نسخه فارسی آزمون اعداد دایکوتیک تصادفی می تواند همانند آزمون اصلی خود ناقرینگی گوشی، ضعف های یک طرفه و دوطرفه را در شنوایی دایکوتیک نشان دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 785

دانلود 324 استناد 1100 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  114-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  982
 • دانلود: 

  326
چکیده: 

زمینه و هدف: افت شنوایی از شایع ترین بیماری های مزمن در سالمندان است. استفاده از سمعک به منظور بهبود مشکل شنوایی، تاثیر مثبتی بر کیفیت زندگی این دسته از افراد دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رضایتمندی افراد سالمند کم شنوا از سمعک بر اساس نوع و میزان کم شنوایی آنان بود.روش بررسی: این پژوهش مقطعی روی 40 سالمند دارای سمعک انجام گرفت. این افراد بر اساس گروه بندی سالمندی سازمان جهانی بهداشت به دو گروه سنی 74-65 سال و 90-75 سال تقسیم شدند که در هر گروه 20 نفر قرار داشتند. ارزیابی میزان رضایتمندی از سمعک با استفاده از پرسش نامه سنجش رضایتمندی از سمعک در زندگی روزمره صورت پذیرفت.یافته ها: در مطالعه حاضر میزان رضایتمندی از سمعک در گروه سنی 74-65 سال به طور معنی داری بیشتر از گروه 90-75 سال بود (p=0.02). میزان رضایتمندی در افراد دچار کم شنوایی آمیخته به نحو معنی داری بیشتر از مبتلایان به کم شنوایی حسی- عصبی به دست آمد (p=0.02). میانگین امتیازات بیماران با کم شنوایی شدید در بعد تاثیرات منفی به نحو معنی داری بیشتر از گروه های کم شنوایی متوسط و متوسط تا شدید بود (p=0.01).نتیجه گیری: میانگین نمره کلی رضایتمندی افراد، حاکی از رضایت نسبتا بالای آن ها از سمعک خود بود. از طریق مشاوره دقیق در مورد توانایی ها و محدودیت های تقویت کننده می توان تاثیرات منفی را در گروه های مبتلا به کم شنوایی متوسط و متوسط تا شدید کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 982

دانلود 326 استناد 0 مرجع 11