مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) | سال:1395 | دوره:23 | شماره:147

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  147
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  702
 • بازدید: 

  282
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

زمینه و هدف: عفونت زخم یکی از عوارض شایع عمل جراحی است. هدف مطالعه حاضر مقایسه پاتوژن های دست جراح و محل عمل بیمار با پاتوژن عفونت زخم و شناسایی عامل احتمالی عفونت بود.روش کار: مطالعه حاضر به صورت کوهورت آینده نگر انجام گرفت. 122 بیمار که در بیمارستان حضرت رسول اکرم و شهید اکبرآبادی تهران تحت سزارین قرار گرفته بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه گیری این بود که بعد از شستن دست جراح و کمک جراح، با سوآپ استریل از شیارهای کف دست ایشان روی محیط خون گوسفند کشت تهیه شد. بعد از آماده سازی محل عمل و قبل از برش دادن نیز از محل عمل کشت تهیه گردید. بعد از 5 تا 7 روز بیماران به صورت تلفنی به بیمارستان خواسته شده و محل عمل ایشان بررسی گردید. در صورت مشاهده علائمی از عفونت شامل سفتی، قرمزی، خروج ترشحات، از محل عمل مجددا کشت تهیه شد و نوع پاتوژن سایت عمل و دست جراح و کمک جراح و محل زخم با هم مقایسه و رابطه آن ها مشخص گردید.یافته ها: در 4.9% موارد نتیجه کشت دست جراح، در 16.4% موارد نتیجه کشت محل عمل و نهایتا در 6.6% موارد نتیجه کشت عفونت زخم مثبت بود. برای بررسی ارتباط نتیجه کشت عفونت زخم با دیگر کمیته ای ثبت شده عمل و نیز با نتیجه کشت دست جراح و سایت عمل، از محاسبه P Value و همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین به کمک محاسبه نسبت شانس، امکان ریسک فاکتور بودن عوامل مختلف برای کشت مثبت عفونت زخم بررسی شد.نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد که نتیجه کشت عفونت زخم با نتیجه کشت عفونت دست جراح رابطه معنادار و مستقیم دارد، ولی با عفونت محل عمل رابطه معناداری مشاهده نشد. در راستای شناسایی ریسک فاکتورها در نتیجه کشت عفونت زخم، برای سن بالاتر از 30، اورژانس بودن عمل، تکراری بودن عمل، چاقی، بیسوادی، سابقه بیماری، فشارخون بالا یا پره اکلامپسی، نوع محلول شستشو (بتادین) و کشت مثبت دست جراح نسبت شانس بزرگتر از واحد به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 282

دانلود 109 استناد 702 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  147
 • صفحه شروع: 

  104
 • صفحه پایان: 

  114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  390
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

زمینه و هدف : فناوری نانو یکی از بخشهای بسیار مهم از تکنولوژی است. نانوذرات را میتوان در زمینه مختلف صنعتی، پزشکی، نظامی و استفاده شخصی استفاده کرد. هدف از این مطالعه آماده سازی نانوکامپوزیت کیتوزان – اکسید روی از طریق یک روش ساده و بررسی فعالیت ضد باکتری از آنها بود. روش کار : روش مطالعه در این بررسی از نوع تجربی بود. نانوکامپوزیت کیتوزان – اکسید روی به روش سل ژل ساخته شد. سپس این نانوکامپوزیت با مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر ( XRD) و پراش اشعه ایکس (UV-VIS) طیفسنج مرئی - فرابنفش، EDX، SEM، FTIR استفاده از تکنیکهای 1 درصد اکسید روی بر روی گاز / ضدمیکروبی این نانو کامپوزیت روی باکتری اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آرئوس ارزیابی شد. سپس اثر نانو کامپوزیت 5 استریل در مجاورت باکتریهای فوق بررسی شد. یافتهها : نتایج نشان داد غلظت نانوذره اکسید روی، روی فعالیت ضدمیکروبی نانوکامپوزیت اثر میگذارد. فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان – اکس ید روی حاو 1 درصد اکسید روی بر روی گاز استریل اثر ضدم یکروبی / 1/5 درصد اکسید روی دارای بیشترین اثر ضدمیکروبی بود. همچنین فیلم نانوکامپوزیت حاوی 5 روی هر دو باکتری نشان داد. نتیجهگیری : فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان – اکسید روی دارای عملکرد ضدباکتری بسیار عالی بود، بنابرا ین ممکن است ف یلم نانوکامپوز یتی کاربردها پزشکی داشته باشد و همچنین بهعنوان یک پوشش سطح بهمنظور افزایش ایمنی میکروبی و گسترش عمر مفید مواد غذایی استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 390

دانلود 205 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  147
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

زمینه و هدف: ظهور مقاومت دارویی در پاتوژن های عامل عفونت های ادراری بالینی و تحت بالینی به دلیل تجویز نامناسب آنتی بیوتیک ها، یکی از نگرانی های مهم ناشی از این گونه عفونت ها در سراسر جهان محسوب می شود.روش کار: مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر بر روی 114 بیمار مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی سنندج در 6 ماهه اول سال 1393 با هدف بررسی باکتریولوژیکی نمونه های کشت ادراری و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی مربوطه انجام گردید.یافته ها : کم سنترین بیمار 9 و مسن ترین آنها، 85 ساله و 96% از بیماران را زنان و 4% را مردان شامل می شدند. درصد فراوانی باکتری های جدا شده از نمونه های ادراری در روش کشت باکتریایی شامل 74 % باکتری اشرشیا کولی، 20% جنس استافیلوکوکوس، 3% جنس استرپتوکوکوس، 2% جنس کلبسیلا و %1 جنس پسودوموناس بود. بیشترین و کمترین حساسیت در اشرشیا کولی های جدا شده به ترتیب مربوط به سولفامتوکسازول و نیتروفورانتوئین بود. در باکتریهای استافیلوکوک و استرپتوکوک بیشترین مقاومت به ترتیب به آمپیسیلین و سولفامتوکسازول و بیشترین حساسیت به جنتامایسین و نیتروفورانتوئین دیده شد. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی در جنس های کلبسیلا و پسودوموناس به ترتیب به تتراسایکلین و کوتریموکسازول و بیشترین حساسیت به جنتامایسین و آمیکاسین تعیین گردید.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ظهور مقاومت های آنتیبیوتیکی و تغییر الگوی حساسیت و مقاومت آنتیبیوتیکی باکتری ها، انجام آزمایش های آنتیبیوگرام در درمان عفونت های ادراری ضروری می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  147
 • صفحه شروع: 

  115
 • صفحه پایان: 

  124
تعامل: 
 • استنادات: 

  351
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

زمینه و هدف: گراند راند آموزشی یک روش آموزش بالینی متداول است که در اکثر بخش های بیمارستان های آموزشی در حال اجرا می باشد. هدف آن فراهم آوردن فرصتی برای دانشجویان است تا اطلاعات نظری را به واقعیات عملی پیوند بزنند. هدف مطالعه حاضر مقایسه دیدگاه کارآموزان، کارورزان، دستیاران و اساتید، نسبت به گراند راند در دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.روش کار: این مطالعه، توصیفی تحلیلی بر روی کارآموزان، کارورزان، دستیاران و اساتید بیمارستان های آموزشی دانشگاه ایران به تعداد 237 نفر به روش سرشماری می باشد. اطلاعات بوسیله پرسشنامه به صورت سوالات چندگزینه ای و لیکرتی جمع آوری شد و توسط نرم افزار SPSS v. 21 آنالیز شد.یافته ها: 29.4% کارآموزان و کارورزان گراند راند آموزشی را خیلی خوب و خوب، 36.3% متوسط و 34.3% ضعیف و خیلی ضعیف و اساتید و دس تیاران 62% خیلی خوب و خوب، 27.6% متوسط و 10.4% ضعیف و خیلی ضعیف ارزیابی کردند. کیفیت گراند راند بر اساس طیف سه درج های لیکرت بر حسب و نوع بخش: داخلی 1.89، بخش جراحی 1.87، بخش زنان 2.1، بخش اطفال 1.87 و بر حسو درجه علمی: کارآموزان 1.82، کارورزان 1.85، دستیاران 1.92 و اساتید 2.13 بود.نتیجه گیری: دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به گراندراند های پزشکی منفی تر از دستیاران و اینترن ها می باشد. شرکت فعال و تقویت استدلال، مهارت تصمیم گیری، بیان یافته های علمی و ایجاد انگیزه در دانشجویان می تواند از عوامل موثر در بهره وری بیشتر گراند راندهی آموزشی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 108 استناد 351 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  147
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  351
 • بازدید: 

  308
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

زمینه و هدف: این مطالعه با استفاده از داده  های معتبرکشوری، رابطه ی میان تحصیلات والدین را با سلامت کودک ان بررسی کرده و نقش متغیرهای واسطه ای این رابطه را مورد جستجو قرار داد.روشکار: در این مطالعه اکولوژیک، داده های کشوری مرتبط با شاخص های تحصیلات والدین به عنوان متغیر پیشبین، سلامت کودک به عنوان متغیر پاسخ و وضعیت محل زندگی، بهره مندی کودک از خدمات سلامت و سلامت مادر به عنوان متغیر واسط در 31 استان کشور جمع آوری و جهت تعیین متغیرهای مکنون تحلیل عاملی اکتشافی شدند. سپس همبستگی بین متغیرهای مکنون اندازه گیری شده و متغیرهای باقیمانده وارد مدل سازی معادلات ساختاری شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که هم مدل های دارای متغیر واسطه ای ناسلامت مادر و هم مدل های شامل وضعیت بد محل زندگی دارای برازش مطلوب هستند. در مدل های ساختاری مورد بررسی، 20 الی 80 درصد از تغییرات شاخص ناسلامت کودک توسط تحصیلات پایین والدین و شرایط بد محل زندگی 60 تا 80 درصد تغییرات شاخص ناسلامت کودک توسط تحصیلات پایین والدین و ناسلامت مادر تبیین شد. شاخص نیکویی برازش (GFI) و در نه مدل مورد بررسی بین 74% تا 99% متغیر بود.نتیجه گیری: یافته ها نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی خانواده ها به خصوص سواد و سلامت مادران و شرایط محل زندگی در سلامت کودکان را تایید کرده و اهمیت سرمایه گذاری برای بهبود آنها را در جهت ارتقا سلامت کودکان نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 308

دانلود 190 استناد 351 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  147
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  522
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

زمینه و هدف: اخیرا با پیشرفت در زمینه ی داروهای تقویت کننده سیستم ایمنی، توانایی بالای پپتیدها در درمان بیماری های ویروسی اثبات شده است. می باشد. یکی از بیماری های ویروسی که تاکنون واکسن موثری برای آن تولید نشده است ویروس HIV-1 می باشد. چندین مطالعه از کاربرد پروتئین های پوششی و کپسیدی پاپیلوما، هرپس و آدنو ویروس در تحریک سیستم ایمنی نشان از اهمیت اپی توپ های کپسیدی در ساخت واکسن های جدید دارد. هدف از پژوهش حاضر پیش بینی و اثر بخشی پپتیدهای P24 ویروس HIV-1 در تحریک سیستم ایمنی می باشد.روش کار: در این مطالعه تجربی ابتدا توالی پپتیدها از سایت NIBSC دریافت گردید، سپس با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتی کی اپی توپ های این پروتئین پیش بینی شد. به این صورت که 22 پپتید پروتئین P24 با استفاده از سرور های SYFPEITHI ،SVMHC ،Propred ،HLA Pred و IEDB مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر بخشی این پپتیدها در غلظت های 10، 100، 500 و 1000 میکروگرم بر میلی لیتر بر روی سلول های تک لایه خونی محیطی ( Iranian blood lymphocyte cells -PBMC) نوع ایرانی بررسی گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که پپتیدهای مثبت به طور قابل ملاحظه ای موجب افزایش رشد و تکثیر لنفوسیت ها شده، اما پپتیدهای منفی تاثیر محسوسی بر لنفوسیت های مورد بررسی نداشت. بیشترین افزایش تکثیر لنفوسیت ها مربوط به پپتید شماره 16 و کمترین میزان تاثیر نیز از پپتید 3 مشاهده شد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که ابزارهای پیش بینی اپیتوپ می توانند جایگزینی قابل اطمینان برای پژوهش های آزمایشگاهی باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 522

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  147
 • صفحه شروع: 

  44
 • صفحه پایان: 

  55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

زمینه و هدف: کمبود فاکتور سیزده یک اختلال خونریزی دهنده نادر بوده که شیوع آن در حدود 1 در 2 میلیون نفر در جمعیت سراسر جهان می باشد. در ایران به دلیل میزان بالای ازدواج های فامیلی، تقریبا 473 نفر مبتلا به کمبود فاکتور سیزده وجود دارند. شیوع کمبود فاکتور سیزده در ایران در حدود 12 برابر بالاتر از شیوع جهانی آن در سراسر جهان برآورد شده است. این مطالعه، به بررسی جامع در ابعاد مختلف کمبود فاکتور سیزده در ایران پرداخته است.روش کار: با استفاده از کلیدواژه های مناسب از قبیل کمبود فاکتور سیزده (Factor XIII deficiency) کمبود فاکتور سیزده در ایران، (Factor XIII deficiency in Iran) و اختلالات خونریزی دهنده نادر در ایران، (Rare Bleeding Disorders in Iran) اختلالات خونریزی دهنده ارثی (Inherited bleeding disorders in Iran) در پایگاه های اطلاعات Google scholar، Iranmedex، SID، MEDLINE جستجو انجام شد. در نهایت 18 مقاله جهت مطالعه حاضر انتخاب شدند.یافته ها: توزیع این بیماری در مناطق مختلف ایران نشان می دهد که استان سیستان و بلوچستان نه تنها بیشترین تعداد بیمار ان مبتلا به کمبود فاکتور سیزده را در ایران دارد، بلکه بالاترین میزان بروز جهانی این بیماری نیز در این منطقه گزارش شده است. در بیماران ایرانی، خونریزی از بند ناف، هماتوم و خونریزی طولانی از زخم شایع ترین تظاهرات بالینی هستند. چندین جهش بیماریزا در بیماران ایرانی مبتلا به کمبود فاکتور سیزده وجود دارند که Trp187Arg شایع ترین جهش شناخته شده در ایران می باشد. به طور مرسوم، درمان بیماران دارای کمبود فاکتور سیزده در ایران تنها بر پایه تجویز  پلاسمای منجمد تازه یا کرایوپرسیپیتیت استوار بود تا اینکه در سال 2009 کنسانتره فاکتور سیزده برای درمان بیماران در دسترس قرار گرفت. مطالعات مختلفی اثربخشی و ایمنی رژیم های پیشگیری کننده را در موقعیت های مختلف با یافته های ارزشمند ارزیابی کرده اند.نتیجه گیری: اگرچه تمرکز این مطالعه در ایران بوده، بینش قابل توجهی را در کمبود فاکتور سیزده ارائه می دهد که می تواند کاربرد گسترده تری در راستای بهبود درمان و کیفیت زندگی تمام بیماران مبتلا داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 90 استناد 0 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  147
 • صفحه شروع: 

  56
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

زمینه و هدف: اثرات حفاظت کبدی گیاهان دارای خواص آنتی اکسیدانی به اثبات رسیده است. با توجه به اهمیت سمیت کبدی ناشی از مصرف دارو به عنوان یکی از عوامل اصلی آسیب کبدی، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات محافظتی و درمانی عصاره آبی گیاه شاه تره در برابر آسیب کبدی القا شده توسط استامینوفن در موش های صحرایی انجام شد.روش کار: در این مطالعه تحلیلی، 35 موش صحرایی نژاد ویستار به طور تصادفی به 7 گروه تقسیم شدند: (1) شاهد سالم، (2) کنترل مثبت [تزریق درون (صفاقی استامینوفن 150 میلی گرم بر کیلوگرم، (3) موش های هپاتوتوکسیک دریافت کننده سیلیمارین (100 میلیگرم بر کیلوگرم) یک بار در روز، (4) و (5 موش های هپاتوتوکسیک دریافت کننده عصاره آبی شاه تره به طور روزانه و به ترتیب در دوزهای 250 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت دو هفته همزمان با تزریق استامینوفن، (6) و (7) گروه های پیشگیری: دریافت عصاره آبی شاه تره به طور روزانه به ترتیب در دوزها 250 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت دو هفته قبل از تزریق استامینوفن، سپس تزریق استامینوفن و ادامه درمان خوراکی به مدت دو هفته دیگر. در پایان دوره درمان، سطح سرمی شاخص های کبدی (آنزیم های LDH و ALP، AST، ALT) پروفایل لیپید، مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما اندازه گیری شد. نتایج توسط آزمون ANOVA تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: شاه تره سطوح افزایش یافته آنزیم های کبدی ناشی از تزریق استامینوفن را کاهش داد و پروفایل لیپیدی را بهبود بخشید. همچنین این گیاه به صورت وابسته به دوز، سطوح پراکسیداسیون لیپید را کاهش و ظرفیت آنتی اکسیدانی را افزایش داد. اثرات حفاظتی شاه تره در گروه پیشگیری نسبت به گروه درمانی به مراتب بهتر بود.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد گیاه شاه تره دارای اثرات محافظتی و درمانی در برابر آسیب کبدی ایجاد شده توسط استامینوفن در موش صحرایی می باشد. این اثرات حفاظتی به واسطه حضور فلاونوئیدهای مختلف در منابع گیاهی می باشد که در هنگام طراحی داروهای محافظ کبدی بایستی موردتوجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 96 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  147
 • صفحه شروع: 

  64
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  351
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

زمینه و هدف: وجود لکه های درخشان در تصاویر سیتی بیماران دارای پروتز مفصل ران، سبب به وجود آوردن اختلافی در دوز پیشبینی شده سیستم های طراحی درمان رادیوتراپی و دوز واقعی به وجود آمده در بدن بیماران می شود. در این مطالعه به بررسی اختلاف دوز ناشی از الگوریتم های مختلف سیستم های طراحی درمان با دوز حاصل از شبیه سازی مونت کارلو در حضور فلزات فولاد و تیتانیوم به عنوان پروتز مفصل ران، در انرژی های مختلف فوتون، پرداخته شده است.روش کار: در این مطالعه با استفاده از شبیه سازی شتاب دهنده خطی زیمنس مدل پریموس به وسیله کد MCNPX در مد انرژی 6MV و 15MV به مقایسه نتایج حاصل از افت دوز ناشی از شبیه سازی بافت دوز الگوریتم های مختلف سیستم طراحی درمان Isogray در حضور فلزات تیتانیوم و فولاد پرداخته شد و میزان دقت این الگوریتم ها در انرژی ها و عمق های متفاوت مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: هیچ یک از الگوریتم های Collapsed cone ،Superposition ،ConvolutionFFT افزایش دوز ناشی از پرتوهای پراکنده از سطح پروتز و بیشینه دوز ثانویه ای در ناحیه بعد از پروتز را پیش بینی نمی کنند. علاوه بر آن الگوریتم های مزبور در انرژی 6MV متوسط خطای 12.6%، 12.9% و 10.7% در پروتز تیتانیوم 14.3%، 14.1% و 12.1% در فولاد از خود نشان می دهند. در انرژی 15MV میزان خطا 15%، 15.6% و 13.3% در تیتانیوم 21.7%، 22.3% و 20.1% در فولاد می باشد.نتیجه گیری: میزان افت دوز ناشی از وجود پروتز مفصل ران چشم گیر و قابل توجه است و این در حالی است که هیچ یک از الگوریتم های سیستم های طراحی درمان قادر به پیش بینی دقیق آن نیستند، بنابراین استفاده از الگوریتم های مبتنی بر شیوه های مونت کارلو جهت محاسبه دوز در بیماران دارای پروتز ران با چگالی بالا توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 111 استناد 351 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  147
 • صفحه شروع: 

  74
 • صفحه پایان: 

  81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

زمینه و هدف: نانوذرات نقره کاربردهای وسیعی در علوم دارویی و بهداشتی دارند. تولید زیستی نانوذرات نسبت به روش های فیزیکی و شیمیایی ساده، کم هزینه و عاری از خطرات زیست محیطی می باشد. هدف از این مطالعه سنتز بیولوژیکی نانوذرات نقره با استفاده از محیط کشت فاقد باکتری (سوپرناتانت) ایزوله نوکاریوپسیس AHA2 و بررسی فعالیت ضد میکروبی آن می باشد.روش کار: رسوبات ساحل دیلم از عمق 10 سانتیمتری جمع آوری شد. رقت سازی صورت گرفت و برای جداسازی، اکتینومیست ها در محیط کشت SCA کشت داده شدند. پس از شناسایی ایزوله مورد نظر از محیط کشت فاقد باکتری آن برای سنتز زیستی نانوذرات نقره استفاده شد. بدین صورت که واکنش بین عصاره محیط کشت این ایزوله با نمک نیترات نقره 0.01 مولار در دمای اتاق انجام گرفت و تغییرات رنگ طی ساعات مختلف ثبت گردید. سنتز نانوذرات نقره با استفاده از اسپکتوفتومتری UV-vis و پتانسیل زتا تایید شد. اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده طی ساعات مختلف علیه میکروب های بیماریزا به روش چاهک بررسی شد.یافته ها: نانوذرات نقره با استفاده از محیط کشت فاقد باکتری اکتینوباکتری نوکاریوپسیس AHA2 سنتز شد. سنتز این نانوذرات همراه با تغییر رنگ محلول از شفاف به قهوه ای تیره همراه بود. بیشترین میزان جذب در 450-420 مشاهده شد.نتیجه گیری: فعالیت ضدمیکروبی محلول نانوذرات نقره علیه تمام میکروب های بیماری زای مورد استفاده اثبات شد. اکتینوباکتری نوکاریوپسیس AHA2 می تواند کاندید مناسبی برای سنتز نانوذرات نقره با استفاده از نیترات نقره با اندازه بین 30-40 نانومتر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 68 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  147
 • صفحه شروع: 

  82
 • صفحه پایان: 

  90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  241
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

زمینه و هدف: با توجه به آگاهی کم مردان در خصوص بهداشت باروری و جنبه های مختلف آن مانند بیماری های منتقله از راه جنسی و HIV/AIDS نیاز به تبیین ساختار آموزشی مورد نیاز در این زمینه وجود دارد که این امر با شناخت ادراکات ذهنی مردان و افراد آگاه شاخص، منجر به کشف ساختاری از دیدگاه های ذهنی مبتنی بر تجربه آنان خواهد شد.روش کار: مطالعه کیفی با روش تحلیل محتوی قراردادی، با سی نفر مشارکت کننده با رعایت حداکثر تنوع از نظر ویژگی های سنی، تحصیلی و شغلی در دو شهر تهران و مشهد، توسط مصاحبه های عمیق فردی انجام گردید و با استفاده از نرم افزار MAXqda به روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و   تحلیل قرار گرفت.یافته ها: دو مضمون اصلی از یافته ها استخراج شد که می توانند تجربیات مشارکت کنندگان را در رابطه با ساختار خدمات بهداشت باروری مورد نیاز مردان به تصویر کشند. این مضامین عبارت بودند از: «آموزش مبتنی بر توانمندسازی جنسیتی» و «لزوم توجه به ویژگیهای مطلوب آموزشی». مضمون های اصلی و فرعی با جملاتی از بیانات مشارکت کنندگان در پژوهش توضیح داده شده اند.نتیجه گیری: برای ارتقای ساختار آموزشی مورد نیاز مردان، برنامه ریزی جهت آگاه سازی و توانمندسازی مردان با توجه به ویژگی مطلوب آموزشی در سطح ملی و منطقه ای، جهت پیشگیری از رفتارهای پرخطر ضروری است که این مهم با جلب حمایت مسوولین امکانپذیر می گردد. کمک به اجرای مسوولانه و فراگیر چنین برنامه هایی باید اساس سیاست های دولت و جامعه در زمینه آموزش باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 241

دانلود 121 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  147
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

زمینه و هدف: در واقع بعد از عمل بای پس عروق کرونری بی نظمی و اختلال در ضربان قلب، اختلال در تون عصب واگی و تغییر پذیری ضربان قلب (HRV) به وجود می آید هدف از این پژوهش تاثیر تمرین تناوبی بر ضربان قلب دوره ریکاوری ( HRR) و تغییرپذیری ضربان قلب پس از عمل بای پس   عروق کرونر است.روش کار: بدین منظور 24 نفر بیمار POST CABG که حداقل یک ماه از عمل جراحی آنها گذشته بود. داوطلبین به دو گروه کنترل (n=12) و تمرین (n=12) تقسیم شدند. ابتدا از کلیه داوطلبین ارزیابی های بالینی اولیه به عمل آمد. پس از تست ورزش اولیه و سنجش HRV و HRR، آزمودنی ها به قسمت بازتوانی مرکز قلب تهران مراجعه و به مدت 4 هفته و 3 جلسه در هفته به انجام فعالیت ورزشی پرداختند. از آزمون t وابسته برای تغییرات درون گروهی و آزمون t مستقل جهت مقایسه بین دو گروه، در سطح معناداری 0.05 استفاده شد.یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد چهار هفته تمرین تناوبی تاثیرات سودمندی در پارامترهای تغییر پذیری ضربان قلب (HRV) از قبیل LF/HF ،HF ،LF ،TP دارد. همین طور پروتکل تمرینی طراحی شده موجب کاهش معنی داری در ضربان قلب دوره بازیافت ( HRR) در دقایق 1-3 می شود.نتیجه گیری: با بهبود وضعیت دو شاخص مهم (HRV، HRR) مرگ و میر پس از پروتکل تمرینی این مطالعه، می توان به منظور بازتوانی افراد CABG POST جهت کاهش عوارض عمل جراحی از این پروتکل تمرینی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  147
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  351
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

زمینه و هدف: نوکاردیا از خانواده اکتینومایست های هوازی، اسید فاست نسبی و گرم مثبت می باشد که در موارد نادری منجر به بروز عفونت های چشمی به ویژه در مبتلایان به نقایص سیستم ایمنی می گردد.معرفی بیمار: بیمار مردی 83 ساله، مبتلا به دیابت می باشد که در دی ماه سال 1393 به دلیل انسداد مجرای اشکی به بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران- ایران مراجعه کرده است و با توجه به معاینات کلینیکی و ارزیابی های میکروب شناسی عامل بیماری به عنوان نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس تشخیص داده شد.نتیجه گیری: به عنوان عامل بروز عفونت در انسداد مجاری اشکی، شناسایی نوکاردیا برای شروع درمان مناسب و به موقع ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 91 استناد 351 مرجع 1

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID