نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  155
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  537
 • بازدید: 

  516
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

زمینه و هدف: پوکی استخوان بیماری خاموشی است که با شکستگی های استخوانی جمعیت قابل توجهی را به دام مرگ می اندازد. با توجه به عوارض داروهای شیمیایی استفاده از مکمل های طبیعی مد نظر قرار گرفته است. در این مطالعه اثر جلبک ساگاسوم بر بیماری پوکی استخوان بررسی شد. روش کار: این مطالعه بر 80 سر موش آزمایشگاهی نژاد NMRI انجام شد. پس از القای پوکی استخوان، موش ها به گروه های شاهد، شم، کنترل مثبت، تجربی و کنترل منفی تقسیم شدند. دوز درمانی گروه کنترل مثبت mg/kg/day 125 کلسیم و µ g/week/mice 0. 025ویتامین D و در گروه تجربی، g(bw)/day100mg/10 عصاره جلبک سارگاسوم بود که به مدت 28 روز به هر گروه خورانده شد. در انتها، مقاطع هیستوپاتولوژی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: گروه کنترل منفی نسبت به سایر گروه ها بیشترین تخریب را در تیغه های استخوانی دارا بود. (01/0P <) گروه تجربی نسبت به گروه کنترل منفی تخریب کمتری داشته و همچنین در ناحیه پریوست تعداد استئوبلاست های دیده شده از افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل منفی برخوردار بود. (01/0P <) بحث و نتیجه گیری: مطالعات ما نشان داد که جلبک سارگاسوم تنریمم تاثیر معنی داری بر پوکی استخوان داشته و از آنجا که حاوی ترکیبات فعال به همراه کلسیم قابل جذب می باشد، می تواند از چند طریق توانایی مهار پوکی استخوان را دارا باشد. همچنین نشان داده شده که این جلبک دارای تاثیر منحصر به فردی در فرایند استخوان سازی و مهار تولید استئوکلاست از طریق فعال کردن مسیر Smad و BMP، مهار پروتئین RANK و TNFα می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 516

دانلود 211 استناد 537 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  155
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  538
 • بازدید: 

  719
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه فشارخون بالا، مهم ترین عامل خطر بیماری قلبی، مغزی و کلیوی است و آموزش یکی از عوامل تاثیرگذار بر کاهش فشار خون بالا می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش در آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از فشار خون بالا بر اساس بحث گروهی در زنان 49-20 ساله شهر اسلامشهر انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر، یک مطالعه مداخله ای می باشد که 112 نفر از مادران دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه اسلامشهر انتخاب و به دو گروه (هر گروه 56 نفر) تقسیم شدند. در ابتدای پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته توسط نمونه ها تکمیل شد؛ سپس 2 جلسه آموزشی یک ساعته، به صورت بحث گروهی در 4 گروه 10 نفره و 2 گروه 8 نفره (2 جلسه در هفته) برگزار گردید. 2 ماه بعد از اتمام مداخله، مجدداً پرسش نامه ها توسط نمونه های مورد پژوهش تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری کای دو، کای اسکوئر و آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری و 21 SPSS استفاده شد. یافته ها: پس از مداخله نمرات آگاهی گروه مداخله نسبت به گروه شاهد افزایش یافت (001/0< p). نگرش و رفتار نیز پس از مداخله در گروه مداخله در مقایسه با گروه شاهد افزایش نشان دادند (001/0< p). نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مداخله آموزشی طراحی شده به روش بحث گروهی تاثیر معنی داری بر آگاهی و نگرش و رفتار های پیشگیری کننده از فشار خون بالا داشته است. لذا پیشنهاد می شود، مداخلات آموزشی در راستای افزایش آگاهی و نگرش به منظور ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از فشار خون بالا در گروه های مختلف جامعه و در سطح وسیع تر صورت پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 719

دانلود 279 استناد 538 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  155
 • صفحات: 

  20-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  580
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

زمینه و هدف: عفونت های دستگاه ادراری از شایع ترین عفونت های باکتریال در کودکان است که به علت عوارض مختلف نیازمند درمان مناسب آنتی بیوتیکی هستند. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های مولد عفونت ادراری در کودکان زیر 15 سال شهر کرمانشاه بود. روش کار: این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی 121 نمونه ادرار کشت مثبت کودکان در سال 1394 صورت گرفت. پس از تشخیص هویت سویه ها، آزمون تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی با روش دیسک دیفیوژن انجام گرفت. نتایج به دست آمده با نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون Chi Squar مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح 05/0p< معنی دارتلقی شد. یافته ها: از مجموع نمونه ها، 84 (69/4%) و 37 (6/30%) مربوط به پسران و دختران بود. بیشترین سن و جنس ابتلا گروه سنی زیر دو سال و مونث بود. شایع ترین پاتوژن های شناسایی شده شامل اشرشیاکلی (1/71%)، انتروباکتر (14/9%) و سایر ارگانیسم ها (14%) بود. بدون توجه به نوع پاتوژن، بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین (5/92%)، کوتریموکسازول (1/71%)، سفالکسین (6/68%) و کمترین مقاومت آنتی بیوتیکی در سیپروفلوکساسین (2/18%) و نیتروفورانتوئین (8/24%) مشاهده شد. نتیجه گیری: در این مطالعه، سیپروفلوکساسین و نیتروفورانتوئین موثرترین آنتی بیوتیک های موثر بر روی پاتوژن های ادراری بودند. این امر نشانگر ارزشمند بودن آن ها در درمان عفونت های ادراری می باشد. از طرفی افزایش مقاومت به سفالوسپورین ها می تواند نشانه استفاده نامناسب و بی رویه از آن ها باشد. در نتیجه لازم است توجه بیشتری در امر استفاده مناسب از آنتی بیوتیک ها، شناسایی پاتوژن های مولد عفونت های ادراری و همچنین انجام مطالعات دوره ای برای شناسایی الگوهای مقاومت دارویی بشود.

آمار یکساله:  

بازدید 580

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  155
 • صفحات: 

  28-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1071
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

زمینه و هدف: حضور آگلوتینین های سرد پلاکتی، پدیده ای نادر است که باعث ترومبوسیتوپنی کاذب غیر وابسته به EDTA در دمای آزمایشگاه می گردد. در صورتی که اسمیر خون محیطی بررسی نشود این پدیده می تواند باعث تشخیص نادرست ترومبوسیتوپنی گردد. در این بررسی، شمارش پلاکت مرد 77 ساله ی مبتلا به سرطان کولون را در آزمایشگاه از نظر وجود آگلوتینین های سرد بررسی شد. معرفی بیمار: نمونه ی خون بیمار بر روی ضد انعقاد EDTA و سیترات جمع آوری و تعداد پلاکت در زمان ها و دماهای مختلف با دستگاه سل کانتر شمارش شد. همزمان با شمارش پلاکت توسط دستگاه، اسمیر خون محیطی، بررسی گردید. هیچ نوع علائم خونریزی در بیمار مشاهده نشد. شمارش پلاکت ها هنگام نمونه گیری 164000 در هر میکرولیتر، ولی پس از 5 دقیقه نگهداری در دمای آزمایشگاه به شدت کاهش یافت. در انتهای اسمیر خون محیطی تعداد زیادی تجمعات پلاکتی (Platelet clump) مشاهده گردید. نتیجه گیری: آگلوتیناسیون سرد پلاکتی پدیده ای نادر است که با القای ترومبوسیتوپنی کاذب، می تواند خطای آزمایشگاهی را به دنبال داشته باشد. این وضعیت در ترومبوسیتوپنی های شدید بدون علائم بالینی باید در نظر گرفته شود. از آنجایی که آنتی بادی های سرد عملکرد پلاکتی را تحت تاثیر قرار نمی دهند، این افراد هیچگونه علائم بالینی را نشان نمی دهند، اما این وضعیت در شرایطی همچون جراحی هایی که در شرایط هیپوترمی انجام می شوند، باید مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1071

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  155
 • صفحات: 

  33-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  772
 • دانلود: 

  435
چکیده: 

زمینه و هدف: ناشنوایی یکی از شایع ترین اختلالات حسی-عصبی ناهمگن با فراوانی 1 در 1000 می باشد. جهش های عامل بیماری در ژن GJB2 (CX26) در جایگاه ژنی DFNB1 بر روی کروموزوم 13 در موقعیت 13q12 مهم ترین عامل ناشنوایی مادرزادی از نوع اتوزومی مغلوب (Autosomal Recessive Non-Syndromic Hearing Loss-ARNSHL) در بیشتر جمعیت ها می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی جهش های عامل ناشنوایی در ژن GJB2 در مبتلایان به ناشنوایی حسی-عصبی غیرسندرمی در مرکز ناشنوایی تبریز می باشد. روش کار: مطالعه توصیفی-آزمایشگاهی حاضر بر روی 50 بیمار مبتلاء به ناشنوایی ارثی غیرسندرومی مراجعه کننده به کانون ناشنوایی تبریز انجام شد. پس از اخذ مقدار 5 میلی لیتر خون وریدی از بیماران، DNA ژنومی به روش RGDE (Rapid Genomic DNA Extraction-RGDE) استخراج شد. در این مطالعه، شناسایی شایع ترین جهش ژن GJB2 (35delG) به روش AS-PCR و بقیه جهش ها به روش تعیین توالی مستقیم قطعات تکثیری از ناحیه کُدکننده ژن هدف صورت گرفت. یافته ها: در این مطالعه فقط جهش 35delG در ژن GJB2 در افراد ناشنوا مشاهده گردید. از 50 فرد مطالعه شده، 16 فرد (32%) نسبت به جهش 35delG هموزیگوت، 7 فرد (14%) هتروزیگوت و 27 فرد (54%) نرمال بودند. در افرادی که نسبت به جهش 35delG هتروزیگوت و یا نرمال بودند جهش دیگری مشاهده نگردید؛ بنابراین جهش 35delG در جمعیت مورد مطالعه با فراوانی نسبی 39% می باشد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد با آنکه جهش 35delG شایع ترین جهش عامل ناشنوایی در مبتلایان می باشد اما ژن های دیگری در بروز ناشنوایی در منطقه نقش دارند و برای شناسایی آن ها نیاز به مطالعات بیشتر می باشد؛ بنابراین، ﺑ ﺮ رﺳ ﻲ ﺟ ﻬ ﺶ های ﻋ ﺎ ﻣ ﻞ ﺑ ﻴ ﻤ ﺎ ری ﺑ ﺮ ای ﻣ ﺮ اﺟ ﻌ ﻪ ﻛ ﻨ ﻨ ﺪ ﮔ ﺎ ن ﺑ ﻪ ﻣ ﺮ اﻛ ﺰ ﻣ ﺸ ﺎ وره ژﻧ ﺘ ﻴ ﻜ ﻲ در ﻗ ﺒ ﻞ از ازدواج و ﻗ ﺒ ﻞ از ﺑ ﺎ رداری ﭘ ﻴ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎ د ﻣ ﻲ ﺷ ﻮ د.

آمار یکساله:  

بازدید 772

دانلود 435 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  155
 • صفحات: 

  40-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  545
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت بررسی تاثیرات فلوئور و ترکیبات آن روی کارگران شاغل در صنعت آلومینیوم سازی، مطالعه حاضر به منظور بررسی مقایسه ای علائم دندانی فلوئوروزیس در کارگران دو کارخانه آلومینیوم سازی و تجهیزات سازی صنعتی استان مرکزی انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی بر روی 351 نفر از کارگران یکی از کارخانه های آلومینیوم سازی (کارخانه الف) استان مرکزی انجام شد. 220 نفر از کارگران یکی از کارخانه های تجهیزات سازی صنعتی همین استان (کارخانه ب) به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. کارگران مورد نظر مورد معاینه دندان ها از نظر وجود یا عدم وجود علائم فلوئوروزیس قرار گرفتند. متغیرهای سن، وضعیت تحصیلات، سابقه کاری، مصرف سیگار، وجود رگه های پری کیماتا، وجود پیتینگ و تغییر رنگ دندان ها، تعداد و محل دندان های علامت دار در فرم جمع آوری اطلاعات ثبت شد. اطلاعات به دست آمده وارد نرم افزار SPSS ویرایش 13 گردید و بسته به مورد، از روش های آماری میانگین و انحراف معیار، ضریب همبستگی، واریانس، فیشر و کای دو برای آنالیز داده ها استفاده شد. مقدار احتمال کمتر از 05/0 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: شیوع علائم دندانی در کارخانه (الف) و کارخانه (ب) به ترتیب 47/34% و 27/17% بود. بیشترین علامت دندانی مشاهده شده در کارخانه (الف)، رگه های پری کیماتا و در کارخانه (ب)، تغییر رنگ بود (05/0>p). بر اساس یافته های به دست آمده از این مطالعه، ارتباط معنی داری میان سن و سابقه کار با علائم دندانی مشاهده شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، تغییر رنگ های مرتبط با پوسیدگی دندان در کارگران کارخانه آلومینیوم سازی، به طور معناداری از کارخانه تجهیزات سازی صنعتی بیشتر بود و با افزایش سن و سابقه کار، شیوع علائم دندانی افزایش می یافت. آموزش سلامت دهان و دندان و استفاده از پوشش ایمن در محل کار برای کارگرانی که در معرض فلوئور و ترکیبات آن هستند بسیار مهم است.

آمار یکساله:  

بازدید 545

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  155
 • صفحات: 

  50-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  458
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

زمینه و هدف: سینوزیت مزمن از بیماری های شایع و مزمن دوران کودکی بوده که می تواند عوارض زیادی بر جای بگذارد. ریسک فاکتورهای زیادی برای آن در نظر گرفته شده است که یکی از مهم ترین آن ها اختلالات آلرژیک می باشد. نقش اختلالات آلرژیک درسینوزیت مزمن در حال حاضربه طور کامل مشخص نیست. همچنین تا کنون مطالعه جامعی در این باب در کشورمان انجام نشده است. لذا، در این مطالعه سعی شده است که شیوع اختلالات آلرژیک در کودکان مبتلا به سینوزیت مزمن بررسی شود. روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی کودکان 14-3 ساله (میانگین سنی ٩ /٢-/+ ٩ ٨ /٦ ) که با علائم و نشانه های سینوزیت مزمن به درمانگاه های عفونی و ایمونولوژی بیمارستان کودکان امیرکلا در سال 91-1390 مراجعه نمودند، انجام شده است. حجم نمونه ١ ٢ ٠ نفر در نظر گرفته شده بود و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. افراد بر حسب سن به سه گروه (الف: ٤-١ سال، ب: ٩-٥ سال و ج: ١ ٤-١ ٠ سال) تقسیم شدند. اطلاعات توسط پرسش نامه جمع آوری شد و توسط نرم افزارآماری SPSS 20 و آزمون های آماری مناسب (T-test، Chi square) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: فراوانی کودکان مبتلا به سینوزیت مزمن در هر گروه سنی مشخص گردید که به ترتیب: گروه الف فراوانی ٣ ١ (٨ /٢ ٥ %)، گروه ب فراوانی ٦ ٧ (٨ /5٥ %) و گروه ج فراوانی ٢ ٢ نفر (٣ /١ ٨ %) داشته است. در کل بیماران ٧ ٩ پسر (٨ /٦ ٥ %) و ٤ ١ نفر دختر (٢ /٣ ٤ %) بوده اند. توزیع فصل در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت که به ترتیب: فصل بهار ٣ ١ (٨ /٢ ٥ %)، فصل تابستان ١ ٦ (٣ /١ ٣ %)، پاییز ٣ ٧ (٨ /٣ ٠ %) و زمستان ٣ ٦ (٣ ٠ %) بوده است. شیوع رینیت آلرژیک در کل جمعیت ٣ ٠ %، شیوع آسم ٥ /١ ٧ % و شیوع درماتیت آتوپیک ٠ % بوده است. شیوع کلی اختلالات آلرژیک ٦ ٦ /٣ ٦ % بوده است که در این میان ٨ ٣ /١ ٠ % از کل جمعیت همزمان مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک و ٨ ٣ /٢ ٥ % یک اختلال آلرژیک داشته اند. ارتباط معناداری بین آسم و سن، جنس و فصل وجود نداشته است. (05/0p>) به دست آمد. رابطه بین رینیت آلرژیک و فاکتورهای نام برده نیز بی معنی بوده است. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی سینوزیت مزمن در گروه سنی ٩-٥ سال، جنس مذکر و فصل پاییز بیشتر بوده است. همچنین در میان اختلالات آلرژیک، رینیت آلرژیک بیشترین شیوع را داشته است و مقام دوم مربوط به آسم بوده است. به نظر می رسد تشخیص و درمان این بیماری ها می تواند در پیش گیری از ایجاد سینوزیت مزمن مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 458

دانلود 260 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  155
 • صفحات: 

  57-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  518
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

زمینه و هدف: دیسمنوره به معنی احساس درد غیرمعمول در قسمت تحتانی شکم در هنگام قاعدگی است که می تواند باعث توقف فعالیت های روزانه فرد شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر اصلاح سبک تغذیه ای برکاهش شدت درد قاعدگی در خانم های پرسنل درمانی بیمارستان امام خمینی تهران انجام شد. روش کار: در این مطالعه مداخله ای از نوع قبل و بعد، بعد از مصاحبه با 120 نفر از زنان شاغل، 50 نفر با میانگین سنی 08/5± 48/31 (45-22 سال)، وارد پژوهش شدند. اطلاعات پیش آزمون از طریق پرسش نامه محقق ساخته، مقیاس چند بعدی-کلامی جهت تعیین درجه درد قاعدگی، فرم دیداری ثبت شدت درد و چک لیست ثبت عوارض ناشی از دیسمنوره جمع آوری و سپس برنامه آموزش تغذیه ای، به همراه فرم های دیداری جهت تکمیل در هر ماه و چک لیست ثبت عوارض ناشی از دیسمنوره برای تکمیل در پایان مداخله، دراختیار افراد شرکت کننده قرار گرفت. اطلاعات پس از 3 ماه، جمع آوری شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19، آزمون های آماری توصیفی، تی-زوجی و آزمون تکرار مشاهدات در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: مداخله آموزش تغذیه ای، باعث کاهش معنی دار میانگین شدت درد قاعدگی در افراد شرکت کننده شد (001/0p<). میانگین عوارض ناشی از دیسمنوره نیز بعد از مداخله آموزشی، کاهشی معنی دار داشت (001/0p<). نتیجه گیری: مداخله آموزش تغذیه ای باعث ارتقای رفتارهای تغذیه ای و کاهش دیسمنوره در زنان مورد بررسی شد، لذا، با توجه به کارآیی و مقرون به صرفه بودن، می توان استفاده از آن را برای کاهش دیسمنوره اولیه توصیه نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 518

دانلود 278 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  155
 • صفحات: 

  66-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  693
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

زمینه و هدف: دیسترس تنفسی نوزاد، از علت های اصلی مرگ و میر نوزادان نارس به شمار می رود. یکی از درمان های استاندارد آن سورفاکتانت می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه مرگ و میر و عوارض درمان با سورفکتانت در دو روش تزریق با تهویه مکانیکی و تزریق با تهویه دستی در نوزادان نارس بستری در بخش NICU بیمارستان بعثت سنندج انجام شده است. روش کار: در این مطالعه کوهورت گذشته نگر، 160 نوزاد مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی مورد مطالعه قرار گرفتند. در 2/53 درصد (85 نفر) از نوزادان تزریق سورفاکتانت با ونتیلاتور و در 8/46 درصد (75 نفر) از آن ها تزریق با تهویه دستی انجام شده بود. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار آماری STATA 11 و آمار توصیفی و آزمون های آماری کای دو و تی تست استفاده شد. یافته ها: از مجموع 160 نوزاد، 116 نفر (69%) دختر و 52 نفر (31%) پسر بودند. میانگین مدت زمان استفاده از ونتیلاتور (024/0p=) و همچنین میانگین مدت زمان نیاز به اکسیژن (018/0p=) در دو گروه تفاوت آماری معنی داری داشت. بروز پنوموتوراکس، بروز دیسپلازی برونکوپولمونر (Bronchopulmonar Dysplasia-BPD) و بروز مرگ و میر در دو گروه متفاوت بود ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد مدت زمان نیاز به تهویه مکانیکی در روش تزریق سورفاکتانت با کمک ونتیلاتور کمتر از روش تهویه دستی می باشد. با توجه به میزان عوارض کمتر این روش تزریق به عنوان روش کم عارضه تری نسبت به تزریق با تهویه دستی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 693

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  155
 • صفحات: 

  73-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  540
 • بازدید: 

  1051
 • دانلود: 

  514
چکیده: 

زمینه و هدف: هوش هیجانی به عنوان یک سازه روانشناختی اساسی در موفقیت زندگی و سلامت روانی افراد، در روند زندگی شکل گرفته و رفتارهای والدین در رشد آن نقش مهمی به عهده دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پیش بین قاطعیت و پرخاشگری والدین در هوش هیجانی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی انجام شد. روش کار: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر قاین و والدین در سال تحصیلی 93-92 بود که 189 نفر دانش آموز (94 پسر و 95 دختر) و والدین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از میان آنان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پرخاشگری باس، مقیاس قاطعیت گامبریل و ریچی و پرسشنامه هوش هیجانی شوت جمع آوری شد. نتایج به کمک نرم افزار 20-SPSS و با استفاده از تحلیل رگرسیون، آزمون تی دو گروه مستقل و آزمون یومن ویتنی در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین قاطعیت والدین و هیچ یک از مولفه های آن و هوش هیجانی دانش آموزان همبستگی معنی داری وجود ندارد (05/0p>)؛ اما بین پرخاشگری والدین و هوش هیجانی دانش آموزان (01/0p< و 18/0-r=) همبستگی منفی معناداری وجود داشت. نتایج رگرسیون نشان داد پرخاشگری پدر پیش بینی کننده هوش هیجانی دانش آموزان است (05/0p<)؛ اما پرخاشگری مادر در پیش بینی هوش هیجانی دانش آموزان نقشی نداشت (05/0p>). نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد پرخاشگری والدین باعث می گردد که فرزندان در روند هوش هیجانی با مشکلات و محدودیت هایی روبرو باشند. با توجه به اینکه، رفتار والدین بر روی رفتار و نحوه تربیت فرزندان خانواده اثرگذار است. لذا، توصیه می گردد در نحوه تربیت فرزندان و شیوه زندگی والدین توجه بیشتری گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1051

دانلود 514 استناد 540 مرجع 0