مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

ارگونومی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  757
 • دانلود: 

  300
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 757

دانلود 300 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارگونومی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1204
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  379
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 379 استناد 1204 مرجع 0
نشریه: 

ارگونومی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  1218
 • بازدید: 

  1309
 • دانلود: 

  319
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1309

دانلود 319 استناد 1218 مرجع 0
نشریه: 

ارگونومی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1583
 • دانلود: 

  442
چکیده: 

مقدمه: رویدادهای نامطلوب آسیب ها و مشکلاتی هستند که بیش تر از بیماری اصلی، از مدیریت درمان منتج می شوند. اساسا بخش مراقبت های ویژه به عنوان مکان های قابل توجه خطاهای انسانی و رویدادهای نامطلوب قابل پیشگیری در سیستم مراقبت از سلامت هستند. مطالعه حاضر به منظور شناسایی و ارزیابی ماهیت و علل خطاهای انسانی در میان پرستاران بخش مراقبت های ویژه قلب در یک بیمارستان آموزشی در شهر همدان انجام گرفت.مواد و روش ها: این پژوهش به صورت کیفی و مقطعی و با استفاده از تکنیک CREAM انجام شد. در این مطالعه پس از آنالیز سلسله مراتبی وظایف پرستاری، برگه کار تکنیک CREAM از طریق مشاهده، مصاحبه با پرستاران و بررسی اسناد مرتبط تکمیل گردید. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS-16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد که بیشترین احتمال وقوع خطا در وظایف تنظیم و بکارگیری DC شوک در موارد ضروری، ثبت داده در سیستم جامع بیمارستانی، اعلام کد و شروع اقدامات احیاء قلب و ریه(CPR)  به ترتیب با میزان احتمال کلی 0.02108، 0.02088 و 0.02086 وجود دارد. کمترین احتمال وقوع خطا نیز بترتیب در وظایف تعیین نیازهای تغذیه ای و رژیم غذایی، گاواژ و انجام مراقبت های لازم و دادن داروهای خوراکی به ترتیب با میزان احتمال کلی 0.01100، 0.01013 و 0.00966 بود.نتیجه گیری: اصلاح شیفت کاری پرستاران، ارائه آموزش های کاربردی و مداوم و هم چنین کاهش وظایف اضافی از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی در بهبود شرایط موجود و در نتیجه کاهش نرخ خطاهای انسانی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1583

دانلود 442 استناد 5 مرجع 0
نشریه: 

ارگونومی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  36-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1296
 • دانلود: 

  443
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1296

دانلود 443 استناد 3 مرجع 0
نشریه: 

ارگونومی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  46-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  918
 • دانلود: 

  352
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 918

دانلود 352 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارگونومی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  54-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1005
 • دانلود: 

  470
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1005

دانلود 470 استناد 6 مرجع 0
نشریه: 

ارگونومی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  64-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  841
 • دانلود: 

  309
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 841

دانلود 309 استناد 0 مرجع 0