مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ب-63
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

تلاش های فراوانی برای دستیابی به سیستم های طراحی فرایند هوشمند و افزایش کارایی سیستم های CAPP، شده است. در این میان نظریه گراف ها، شبکه های پتری و منطق فازی ابزارهای قدرتمندی هستند که در این مقاله سعی شده با به کارگیری این ابزارها بتوان حالت های مختلف امکان پذیر، برای انجام یک فرایند را مدلسازی کرد و با اعمال محک های مورد توجه طراح فرایند، بهترین مسیر انجام فرایند را به دست آورد. سپس با تبدیل مدل به دست آمده به زبان ماشین یا حالت های دیگر قابل پیاده سازی بر روی کنترلر ماشین ابزار، بتوان بخش عمده ای از روند تولید و گزینش مسیر بهینه انجام فرایند را به صورت خودکار انجام داد. نقطه شروع این پژوهش تحقیقات دنباله داری است که از سال ها پیش بر روی خودکار سازی عملیات مونتاژ قطعات صنعتی توسط ربات ها متمرکز گشته است. در این مقاله نشان خواهیم داد که بسیاری از ایده ها و راه کارهای مطرح شده در پژوهش های انجام شده با اندکی تغییر مستقیما قابل کاربرد در حیطه خودکار سازی فرایند طرح ریزی عملیات ماشینکاری CNC هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ب-63
 • صفحات: 

  17-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مدلهای ترمودینامیکی معمولی دو ناحیه ای در موتورهای اشتعال جرقه ای، دو ناحیه سوخته و نسوخته را با فرض تعادل شیمیایی در بخش سوخته و صرفنظر از ماهیت شعله در نظر می گیرند. این مدلها برای پیش بینی آلاینده NOx که امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، دقیق نبوده و خطای آنها در پیش بینی این آلاینده در حدود 70% خطا دارد. در این تحقیق چند ناحیه ای فرض شده که احتراق گاز طبیعی در ناحیه شعله تعادلی بوده و محصولات حاصله از احتراق تعادلی، توسط یک سینتیک توسعه یافته با 13 گونه و 24 واکنش شیمیایی برای احتراق غیر تعادلی، جهت پیش بینی میزان NOX تولیدی در ناحیه سوخته به کار گرفته شده است. به این ترتیب دماهای متفاوت برای شعله و بخش سوخته حاصل شده که منجر به کاهش خطای محاسبه NOX تا حد 30% شده است. همچنین اثرات بازخورانی محصولات حاصل از احتراق بر عملکرد موتور مطالعه شده و محاسبات با نتایج تجربی موجود مقایسه و دقت محاسبات صحه گذاری شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ب-63
 • صفحات: 

  27-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

یکی از مسایل مهم در ماشینکاری، سایش ابزار است که روی دقت و کیفیت سطوح ماشینکاری شده، نیروهای ماشینکاری، ارتعاشات، عمر ابزار و عمر ماشین تاثیر می گذارد. از طرف دیگر از اهداف اساسی در سیستم های اتوماتیک آن است که بتوان بدون قطع عملیات ماشینکاری، مقدار سایش ابزار را تخمین زد. در این مقاله یک روش هوشمند بر اساس اندازه گیری نیروهای ماشینکاری برای تخمین مقدار سایش ارایه شده است. برای این کار آزمایش های زیادی در شرایط مختلف ماشینکاری، از نظر عمق بار، پیشروی و دور ماشین، انجام گرفته و مقدار سایش ابزار در هر آزمایش بطور مستقیم اندازه گیری شد. با اطلاعات بدست آمده یک برنامه شبکه عصبی از نوع bp طراحی و آموزش داده شد. این برنامه قادر است با دریافت اطلاعات عمق بار، پیشروی، دور ابزار و نیروهای ماشینکاری در جهات X، Y و Z مقدار سایش ابزار را با دقت بالایی تخمین بزند.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ب-63
 • صفحات: 

  37-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی اثر تغییر پارامترهای کنترل تولید در عملکرد سیستم تولید JIT است. پارامترهای مورد نظر ما عمدتا شامل مقدار و زمان های مربوط به ورود تقاضای مشتری و تحویل آن، سفارش و تحویل مواد، و سیکل زمانی تولید بوده است. همچنین میزان معیوبی و نوسان زمان پردازش و تاخیرات در سیستم مدنظر قرار گرفته است. به منظور بررسی رفتار یک خط تولید در محیط JIT، با استفاده از تکنیک شبیه سازی یک حلقه از یک خط تولید را مدلسازی نموده ایم. این مدل با استفاده از بسته نرم افزاری Arena 3.0 ایجاد شده و با استفاده از آن تاثیر تغییر در پارامترهای سیستم بر خروجی آن ارزیابی شده است. علاوه بر اثر مستقل تغییرات پارامترهای مذکور در مواردی اثر ترکیبی آنها نیز بررسی شده است. همچنین مطالعه ای در خصوص رفتار دو حلقه انجام یافته است. نتایج این تحقیق که با جزییات بیشتر در مقاله ارایه شده است، اهمیت نسبی تغییر هر یک از پارامترها در عملکرد سیستم و در مواردی اثر ترکیبی آنها را تشریح می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MALEKZADEH K. | KHALILI MOHAMMAD REZA | MITTAL R.K.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  63-B
 • صفحات: 

  49-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11124
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

A new computational procedure based on two Spring-Mass-Damper-Dashpot (SMDD) and Spring-Mass- Damper (SMD) models representing contact behavior between the impactor and the plate are presented to study the low velocity impact phenomenon of sandwich plates comprising of a transversely flexible core and laminated composite face-sheets. The interaction between the impactor and the plate is modeled with the help of a new system having three-degree of-freedom, consisting of spring-mass-damper-dashpot or spring mass- damper. The plate may be subjected to initial in-plane biaxial normal and shear stresses along the edges of the plate. Impact is assumed to occur normally over the top or the bottom face-sheets, at arbitrary location. The boundary conditions of the top and the bottom face-sheets are independent. The effects of transverse flexibility of the core and structural damping of the plate are considered in the proposed models. Based on these models, the analytic functions describing the contact force, the transverse deflections of the impactor and the plate are derived. The effects of some parameters such as plate aspect ratio, boundary conditions, initial in-plane biaxial stresses, and impact location are examined in details.

آمار یکساله:  

بازدید 11124

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KABGANIAN M. | SHAHRAVI M. | ALASTI A.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  63-B
 • صفحات: 

  59-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11877
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

A new control strategy for attitude maneuver of an elastic spacecraft is presented. Adaptive sliding mode control scheme with a synthesized Hybrid Sliding Surface (HSS) is used to overcome the difficulties arising from measurement of flexible dynamics coordinates. The excitation of flexible modes that frequently happens in the conventional sliding mode is minimized by using the synthesized sliding surface. The model of the spacecraft considered as rigid central hub and two flexible appendages. Collocated actuators and sensors are placed on the rigid central hub. Stability proof of the overall closed-loop system is given via Lyapunov analysis. Asymptotical tracking control of the multi-axis attitude motion and suppression of the elastic deformations are accomplished. Numerical simulations show the effectiveness of the proposed control scheme.

آمار یکساله:  

بازدید 11877

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CYRUS K.M. | MOATAR HOSSEINI S.M. | SEYFI A.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  63-B
 • صفحات: 

  69-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11724
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Designing of the road map for competitive strategic planning based on changing situations on Iranian day by- day planned companies is the main objective of this study. HCMS 4 model's design presenting a complementary to validated traditional models. Observing new factors, which have effects on preparation of strategic plans and their sequential order in HCMS' model is the platform of presented road map in this paper.Study review shows preparation of strategic planning using SWOTS technique for internal analysis to find strengths and weaknesses requires more factors than introduced in traditional models. Factors needed such as, Critical Success Factors, Key Performance Indicators, Organizational Excellence measures, Corporate Life Cycles' Diagnosis, Balance Score Cards measures, World Class Manufacturing measures and Core Competency findings. On the other hand, Porter Analysis, Industry attractive analysis, Stakeholders' fringe benefits for observing organizational opportunities and threats require additional subjects than introduced in existing matrix's standard elements. To achieve organizational master and main strategies, addition to complex combination of strengths, weaknesses, opportunities and threats need more actions such as, Life Cycle analysis and ADL6 matrix outcomes. It is inevitable, for selection and ranking of introduced strategies, forecast of external and internal factors' trends and evaluating strategies with trends and Evaluation Matrix take place. Description of mentioned requirements, the outcomes and their order is developing and presenting as the HCMS model's road map, in this paper.

آمار یکساله:  

بازدید 11724

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0