نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  76
 • صفحه شروع: 

  16
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7826
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this study,corrosion of AISI st37 steel waste casks was investigated by analyzing the physico-chemical characteristics of the soil medium.The chemical composition of soil has important effects on steel casks.Moisture,soil electrical resistivity,soluble salts,chlorides,pH,redox potential and anions and cations content,as the major parameters,influence the exterior corrosion of waste casks.To carry out this research,the corrosivity of the soil in the central desert regions of Iran has been studied using the AWWA C105 standard.In these regions,4 samples have been collected at varied points located in the vicinity of the site,named CR1,CR2,CR3 and CR4.At first,for a better assessment of the soils corrosivity,the physical and chemical analyses were conducted on the soil and in the solutions prepared from the soil samples.Then,the rate of corrosion was measured by the weight loss and potentiodynamic polarization methods.The obtained results showed that the CR4 soil sample with the lowest electrical conductivity,compared with the other samples,has the lower corrosion rate in the whole method.Corrosion rates of the samples in this region in the 180-day weight loss method,and in the electrochemical method are equal to 0.0625 and 0.029 mm/y,respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 7826

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  76
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

: روش های شناسایی که بر پایه ی تئوری نوفه ی رآکتور قدرت صفر هستند، در اندازه گیری پارامترهای جنبشی قلب رآکتورهای هسته ای بسیار رایج، پُر کاربرد و البته از جمله روش های استاندارد در شناسایی قلب رآکتورهای هسته ای می باشند. از جمله ی آن ها می توان به روش کارآمد فاینمن- آلفا اشاره نمود. در رآکتور زیربحرانی آب سبک اصفهان، سامانه ی قلب رآکتور عمیقاً زیربحرانی است. از این رو پارامتر ثابت واپاشی نوترون آنی در این سامانه، کمیت منفی بزرگی است. در این پژوهش، با استفاده از سامانه ی جمع آوری اطلاعات ویژه ای، این پارامتر به وسیله ی تحلیل فاینمن-آلفا در پنجره های زمانی با قدرت تفکیک µ s 100 تخمین زده شد. مقدار تجربی پارامتر ثابت واپاشی نوترون آنی در این سامانه برابر با ]1-[s 88± 3966 برآورد شده است. از تحلیل رُسی-آلفا، این مقدار در مراجع برابر با ]1-[s 177± 3990 برای این سامانه گزارش شده است. مقایسه ی نتایج به دست آمده با مقدار تخمین زده شده از روش رُسی- آلفا، سازگاری نسبتاً خوبی را در گستره ی عدم قطعیت آماری به دست آمده نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  76
 • صفحه شروع: 

  16
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  206
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

در این پژوهش، اثرات پرتو گاما بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی زعفران ایرانی (Crocus sativus L. ) مانند کروسین (عامل مؤثر در رنگ زعفران)، کامفرول (از ترکیبات زیست فعال پلی فنولی) و سافرانال (جزء اصلی مواد فرار معطر زعفران)، رنگ شامل نمایه های a*، b*، L* و Δ Eh و بار میکروبی نمونه های زعفران بررسی شده اند. نمونه های زعفران در گاماسل 220 تا دزهای ° ، 1، 2، 3، 4، 5 و kGy 6 پرتودهی شدند. سپس ترکیبات مؤثر آنها استخراج و میزان تغییر آن و نیز بار میکروبی نمونه های زعفران بررسی شدند. نتایج حاصل نشان می دهد که ضمن کاهش بار میکروبی زعفران، میان 21 ترکیب زیست فعّال جدا شده به وسیله ی HPLC، مقدار کروسین، کامفرول و سافرانال در سه منطقه ی این مطالعه، تحت تأثیر تابش دهی گاما قرار گرفتند. به طور کلی نتایج نشان می دهند که پرتودهی زعفران تا دز kGy 6، بدون تأثیر نامطلوب در ترکیبات مؤثر زعفران، باعث کاهش چشم گیر بار میکروبی می شود. هم چنین تیمار کردن زعفران با پرتو 4 و kGy 6، منجر به افزایش چشم گیر (01/0>p) یا عدم تغییر رنگ و ترکیبات زیست فعّال می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 206

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  76
 • صفحه شروع: 

  26
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

: در این مقاله، خوردگی بشکه های دفن پسمان های با پرتوزایی کم از جنس فولاد AISI st37 با تحلیل ویژگی های فیزیکی-شیمیایی محیط خاکی بررسی شده است. ترکیب شیمیایی خاک آثار خوردگی مهمی بر بشکه های فولادی دارد. عوامل اصلی که خوردگی خارجی بشکه های دفن پسمان را تحت تأثیر قرار می دهند، عبارتند از: رطوبت خاک، مقاومت الکتریکی خاک، نمک های محلول، کلریدها، قدرت اسیدی، پتانسیل اکسایش-کاهش و مقدار آنیون ها و کاتیون ها. در این پژوهش، میزان خورندگی خاک در مناطق کویر مرکزی ایران با استفاده از استاندارد AWWA C105 مطالعه شد. در این مناطق، چهار نمونه خاک از نقاط پیرامون محل های دفن پسمان جمع آوری و به صورت 1CR، 2CR، 3CR و 4CR نام گذاری شدند. در ابتدا به منظور ارزیابی بهتر خورندگی خاک ها، آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی روی خاک ها و محلول های آماده شده با خاک ها انجام گرفت. سپس، نرخ خوردگی بشکه های فولادی با آزمایش های کاهش وزنی و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در تمام روش ها، نمونه ی خاک 4CR، با کم ترین هدایت الکتریکی نسبت به خاک های دیگر، دارای نرخ خوردگی پایین تر است. سرعت خوردگی نمونه ها در این منطقه در روش کاهش وزنی 180-روزه و در روش الکتروشیمیایی به ترتیب برابر با 0625/0 و mm/y 029/0 است.

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  76
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

بررسی آثار مخرب تشکیل فازهای هیدریدی در غلاف های سوخت زیرکونیمی، مستلزم کار با مواد پرتوزا است. برای اجتناب از این کار، در این پژوهش، فازهای هیدرید زیرکونیم بر روی آلیاژ Nb1%Zr-(مورد استفاده در ساخت غلاف سوخت) به روش شارژ الکتروشیمیایی ایجاد شد. آزمایش در محلول 017/0 مولار NaCl و در دمای اتاق انجام شد. نمونه ها با استفاده از طیف سنجی تبدیل فوریه ی فروسرخ (FTIR)، پراش اشعه ی ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شدند. نتایج نشان داد که لایه ی محافظ اکسیدی سطح آلیاژ تخریب، و پیوندهای Zr-H-Zr و Zr-H در سطح نمونه تشکیل می شوند. هم چنین با نفوذ هیدروژن و افزایش غلظت آن در توده ی آلیاژ، فازهای هیدریدی ZrH و 2ZrH شکل می گیرند و به دلیل اختلاف حدود 10 درصدی حجم این فازها با زیرکونیم فلزی، تَرک هایی در نمونه ایجاد می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  76
 • صفحه شروع: 

  46
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

اکسیدآلومینیم متخلخل به دلیل خواص یگانه ی خود، کاربرد گسترده ای در فن آوری دارد. کیفیت لایه ی متخلخل، ضخامت این لایه، چگالی و اندازه ی خُلل ها، نقش تعیین کننده ای در عملکرد این ماده ی پیشرفته دارند. اندازه گیری مستقیم و غیرمخرب ویژگی های لایه ی متخلخل به منظور کنترل فرایند ساخت و بهبود عملکرد آن، از چالش های پیش روی پژوهشگران است. در این پژوهش، سعی شده است تا با استفاده از توانمندی آنالیز به وسیله ی باریکه ی یونی، برخی از مشخصات اکسید آلومینیم متخلخل تعیین شود. به این منظور از روش های پس پراکندگی کشسانی (EBS)، آشکارسازی ذرات پس زده از برخورد کشسان (ERD) و برهم کنش هسته ای (NRA) برای مشخصه یابی آلومینای متخلخل و مقایسه ی آن با نمونه ی آلومینای غیرمتخلخل استفاده شده است. با استفاده از روش EBS ترکیب های عنصری، ناخالصی ها و نمایه ی عمقی عناصر؛ با استفاده از روش NRA غلظت عناصر اکسیژن و کربن در نمونه؛ و با روش ERD نمایه ی عمقی هیدروژن موجود در نمونه ها، اندازه گیری شده است. علاوه بر این، با استفاده از روش آنالیز پس پراکندگی باریکه ی یونی تشدیدی O16O(α , α )16، تحلیل ساختاری تخلخل بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  76
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

برای دست یابی به کیفیت بالای لیزرهای پرتو ایکس نرم که طول عمر محیط بهره ی پلاسمایی آنها کوتاه است، استفاده از تشدیدگرهای ناپایدار خودپالاینده (SFUR)، مناسب به نظر می رسد. در این پژوهش به بررسی نظری تشدیدگر ناپایدار خودپالاینده (SFUR) در یک و دو بُعد برای لیزر پرتو ایکس نرم شبه نئون آهن با طول موج nm 5/25 و بیشینه بهره ی 1-cm 124پرداخته شده است که واگرایی کوچک (mrad 5/0~) باریکه ی لیزر را به همراه دارد. هم چنین تأثیر اندازه ی روزنه ی محدودکننده ی میدان در انتشار مد خروجی و کیفیت پرتو خروجی با استفاده از ضریب 2M بررسی شده است. این تشدیدگر در مقایسه با تشدیدگر صفحه موازی با طول معادل، از ضریب کیفیت کوچک تر و باریکه ی خروجی با واگرایی کم تر و کیفیت مُد بسیار بهتری برخوردار است و می تواند سبب افزایش همدوسی فضایی باریکه ی لیزر شود.

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  76
 • صفحه شروع: 

  68
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این پژوهش اثر گازهای پیرامونی هوا، آرگون، هلیم و نئون در فشارهای مختلف بر تابش و گسترش پلاسمای حاصل از برهم کنش باریکه ی لیزر با هدف فلزی، با تأکید بر بهینه سازی نسبت سیگنال به تابش پیوستار به روش بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری و جذب و پراکندگی پرتو کاوش بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که تابش ها و گسترش پلاسما به نحو قابل توجهی به نوع و فشار گاز پیرامون وابسته است. بیش ترین شدت خطوط نشری اتم مس به ترتیب برای گازهای آرگون، نئون، هوا و هلیم به دست آمده است. برای تمام گازها با افزایش فشار گاز پیرامون از 5 تا mbar100، شدت تابش طیفی پلاسما افزایش می یابد و سپس با بیش تر شدن فشار تا یک اتمسفر اشباع می شود. تابش پیوستار پلاسما نیز با افزایش فشار، روندی افزایشی دارد و به ترتیب برای گازهای آرگون، هوا، نئون و هلیم بیش ترین مقدار را دارد. نسبت تابش طیفی به پیوستار زمینه به ترتیب برای گازهای هلیم، نئون، هوا و آرگون بیشینه است و برای تمام گازها با افزایش فشار کاهش می یابد. نتایج حاصل از گسترش پلاسما به روش جذب و پراکندگی پرتو کاوش با نظریه سدف-تیلور مقایسه شد. سرعت گسترش پلاسما در نزدیکی سطح هدف در حضور گاز هلیم در فشار mbar750 برابر با m/s25200 و در حضور گازهای نئون، هوا و آرگون به ترتیب 15625، 13900 و m/s 11860 به دست آمد که با دور شدن از سطح به شدت اُفت کرده و در فاصله mm6 از سطح برای گازهای هلیم، نئون، هوا و آرگون به ترتیب به 2550، 1000، 700 و m/s690 می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  76
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana) دارای مواد مؤثر فراوانی است. بذر بالنگو دارای فواید گوناگونی از جمله ضد نفخ، یبوست، سرفه ی خشک و آسم است. با توجه به اهمیت تنوع ژنتیکی در اصلاح نباتات، از جهش مصنوعی برای ایجاد تنوع می توان استفاده کرد. این پژوهش به منظور بررسی آثار دزهای مختلف اشعه ی گاما (° ، 50، 100، 150، 250، 350، 450، 550، 700، Gy900) بر ویژگی های بذر بالنگوی شیرازی و تعیین دز مناسب پرتو گاما برای ایجاد جهش از طریق طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بین دزهای اشعه ی گاما، اختلاف معنی داری از نظر وزن خشک ساقه چه، وزن تر ریشه چه، طول ریشه چه و ساقه چه و نیز پارامترهای جوانه زنی شامل مدت زمان، ضریب، سرعت، واریانس و همگنی آن وجود دارد. درصد جوانه زنی با صفاتی مانند سرعت و واریانس جوانه زنی، وزن تر ساقه چه، وزن خشک ساقه چه و ریشه چه، در سطح احتمال 1% همبستگی مثبت و معنی دار داشت، ولی با طول ساقه چه و طول ریشه چه همبستگی نداشت. همچنین دز Gy 250 برای ایجاد جهش در بالنگوی شیرازی مناسب تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  76
 • صفحه شروع: 

  8
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

در این پژوهش، تراستوزومب با Lu177 نشان دار شد و مطالعات دزیمتری به منظور سنجش دز جذبی آن در اندام های بدن انسان انجام گرفت. کلرید لوتسیم با پرتودهی اکسید لوتسیم غنی شده با شار نوترون گرمایی 1-s 2-cm 1013×4 به مدت d7 در رآکتور تحقیقاتی تهران با فعالیت ویژه ی 70 تا GBq/mg 80 تهیه شد. ترکیب نشان دار لوتسیم-DOTA-تراستوزومب با خلوص رادیوشیمیایی بالاتر از 98% در شرایط بهینه ی نشان-دارسازی به دست آمد. مطالعه ی توزیع زیست شناختی ترکیب نشان دار در موش های صحرایی سالم تا h168 پس از تزریق انجام شد. برای محاسبه ی دز جذب شده در انسان، از روش برون یابی جرم نسبی اندام استفاده شد. به علت تجمع بالای فعالیت در سیستم رتیکولواندوتلیال، کبد و طحال بیش ترین دز را دریافت می کنند که به ترتیب، برابر با 95/0 و mSv 89/0 به ازای MBq 1 ترکیب نشان دار تزریق شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  76
 • صفحه شروع: 

  88
 • صفحه پایان: 

  95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

کارایی بالا و فضای کم مورد نیاز برای ستون های ضربه ای، باعث شده است که با وجود احتمال پرتودهی و نیاز به حفاظت در برابر اشعه، به ویژه در صنایع هسته ای مورد توجه و استفاده قرار گیرند. در این پژوهش، ضریب پراکندگی محوری فاز پیوسته در یک ستون استخراج ضربه ای دیسک و دونات برای سیستم آب-نفت بی بو با استفاده از روش ردیاب پرتوزا اندازه گیری شده است. پراکندگی که توسط پارامتر بدون بُعد عدد پکلت مشخص می شود، با عکس ضریب پراکندگی متناسب است. در روش ردیاب پرتوزا از دو آشکارساز گایگر-مولر در بالا و پایین ناحیه ی فعال ستون و نیز از ردیاب پرتوزای mTc99 به ترکیب شیمیایی 4NaTcO استفاده می شود. عوامل مؤثر بر اختلاط محوری و ضریب پراکندگی شامل تغییرات دبی فازهای پیوسته و پراکنده، دامنه و بسامد ضربه مطالعه شدند. نتایج و مشاهدات تجربی نشان می دهد با افزایش دبی فاز پیوسته، ضریب پراکندگی محوری فاز پیوسته کاهش می یابد. هم چنین با افزایش دبی فاز پراکنده، دامنه و بسامد ضربه، ضریب پراکندگی فاز پیوسته افزایش می یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0