مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4 (مسلسل 46)
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1192
 • دانلود: 

  307
چکیده: 

رادیوایزوتوپ 90Y بعنوان ایزوتوپ دختر 90Sr که محصول شکافت اورانیوم است در پزشکی هسته ای از لحاظ درمان برخی از تومورهای بدخیم حایز اهمیت می باشد. روشهای جداسازی 90Y از 90Sr عمدتا شامل روش غشا مایع، رسوبگیری، استخراج با حلال، روش تلفیق تبادل یون و استخراج با حلال و روش کروماتوگرافی تبادل یون می باشد. در این پژوهش از روش کروماتوگرافی تبادل یون استفاده شد که در آن برای فاز ساکن از رزین Dowex50Wx8 و برای فاز متحرک از سه شوینده: اگزالات آمونیوم،EDTA  و سدیوم استات بهره گرفته شد. شرایط جداسازی این دو عنصر با استفاده از نمک های معمولی این عناصر شبیه سازی، سپس آزمایش ها در شرایط آکتیو انجام گرفت. برای تعیین دقیق مقادیر یونهای Sr+2 و Y+3 در آزمایش های شبیه سازی شده از دستگاه آنالیز عنصری نشری ICP-AES و برای ارزیابی آکتیویته نمونه های حقیقی، دستگاه شمارنده سنتیلاسیون مایع بکار گرفته شد؛ همچنین بر اساس شدت و نوع پرتوهای موجود در این ژنراتور، محاسبات بر روی برد ذرات، ضخامت چگالشی و ضخامت خطی مواد مختلف جهت تضعیف و به حداقل رساندن پرتوهای موجود انجام گرفت. با توجه به مقدار رزین مورد نیاز در این ژنراتور ستونهای ایمنی و اصلی طراحی و ساخته شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1192

دانلود 307 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4 (مسلسل 46)
 • صفحات: 

  10-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  763
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

در حال حاضر برخی پادتن های anti-CD20 به صورت ساده یا نشاندار شده با رادیوایزوتوپ ها در درمان لنفوم کاربرد دارند. به منظور تهیه فرم نشاندار رادیوایزوتوپی، مزدوج سازی پادتن به وسیله ماده دو عامله سنتز شده  DOTA-NHS  در آزمایشگاه نشاندارسازی مواد صورت گرفت. بررسی های کروماتوگرافی لایه نازک برای کنترل واکنش و در نهایت، کروماتوگرافی فیلتراسیون ژل برای جداکردن مواد اضافی با جرم مولکولی کمتر از پروتئین مزدوج انجام شد. رادیوایزوتوپ گالیوم-67 به صورت 67GaCl3 تولید شده در سیکلوترون کرج، برای نشاندارسازی کمپلکس حاصل بکار رفت و شرایط نشاندارسازی (از جمله دما، زمان و غلظت مواد) بهینه شدند. کنترل کیفی به وسیله کروماتوگرافی فیلتراسیون ژل و لایه نازک انجام گرفت. خلوص رادیوشیمیایی در حدود 95% تعیین شد. ماده نشاندار برای بررسی پراکنش زیستی به مدت 28 ساعت در موش صحرایی تجویز و پس از 24 ساعت تجمع کمپلکس در سیستم رتیکولواندوتلیال مانند کبد و طحال دیده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 763

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4 (مسلسل 46)
 • صفحات: 

  18-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  936
 • دانلود: 

  619
چکیده: 

در این کار تحقیقاتی ثابت پایداری کمپلکس اورانیل - آسپارژین و ثابت های پروتونه شدن اسید آمینه آسپارژین در قدرت های یونی مختلف از پرکلرات سدیوم مورد بررسی قرار گرفته است. ثابت های تعادل با استفاده از ترکیبی از روش های اسپکتروفتومتری و پتانسیومتری در دمای 25oC، pH<3.5 و قدرت های یونی 0.1-1.0 مول بر لیتر پرکلرات سدیوم به وسیله روش برازش (fitting)، نشان داده شده است که یون اورانیل با اسید آمینه آسپارژین دو گونه کمپلکس تک هسته ای 1:1 و 1:2 به صورت UO2(HL)2+ و UO2(HL)22+ تشکیل می دهد. با توجه به داده های به دست آمده، معادله ای برای وابستگی قدرت یونی ثابت های تعادل ارایه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 936

دانلود 619 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4 (مسلسل 46)
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  991
 • دانلود: 

  587
چکیده: 

از آنجا که مسایل ایمنی در فناوریهای هسته ای از اهمیت بسزایی برخوردار است، داده های هسته ای که در طراحی نوترونیک سیستم های هسته ای بکار می روند، بایستی از دقت لازم برخوردار باشند. از اینرو ارزشیابی و بهبود داده های هسته ای، همواره مورد توجه بوده است. در این کار هدف بررسی سطح مقطع های برهمکنش نوترون با دو ماده کربن و سرب و نهایتا بهبود این داده ها می باشد. با توجه به امکانات موجود در مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته ای اصفهان از بلوک های گرافیتی و سربی استفاده کرده ایم. در مرکز این دو ماده کربن و سرب، چشمه Am-Be قرار گرفت، سپس شار تجربی پشت این محیط ها اندازه گیری شد. توزیع شار به وسیله کد محاسباتی MCNP محاسبه و با مقادیر تجربی آن مقایسه شد. مقایسه نتایج محاسباتی و تجربی نشان می دهد، ضرایب حساسیت برای کربن در انرژی های کمتر از 1MeV ناچیز ولی در انرژی های بالاتر، خاصه در 5 تا 6MeV حدود 5% است. همچنین ضرایب حساسیت سرب در انرژی های مختلف بین 0.2 تا 0.67 درصد تغییر می کند. سپس با استفاده از تعریف ضرایب حساسیت، مقادیر سطح مقطع این دو عنصر تغییر داده شد. در صورت وجود امکانات بیشتر برای آشکارسازی نوترون های سریع می توان نتایج را در سایر گروه های انرژی نیز نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 991

دانلود 587 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4 (مسلسل 46)
 • صفحات: 

  33-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1275
 • دانلود: 

  387
چکیده: 

منطقه ناریگان بر اساس تقسیم بندی مناطق ساختاری در منطقه ایران مرکزی واقع شده است. قدیمی ترین سنگ های موجود در منطقه، مجموعه پیروکلاستیک پرکامبرین می باشد که توده های گرانیتی ناریگان با سن پرکامبرین (احتمالا) به داخل آنها نفوذ کرده اند. جوان ترین سنگ های منطقه، آهک های کرتاسه است. سنگ های منطقه شامل سه گروه گرانیت ناریگان، ریولیت (کوارتز پورفیر) و ولکانیک های رسوبی می باشند. یک سری دایک های بازیک نیز درون این سنگ های گرانیتی و ریولیتی نفوذ کرده اند. به منظور اکتشاف کانی سازی اورانیوم در این منطقه مطالعه اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای و رادیومتری بر مبنای اکتشافات ژئوشیمیایی قبلی در مقیاس 1:100000 انجام گرفت که در این مقاله به نتایج اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای پرداخته می شود. در برداشت های ژئوشیمیایی این منطقه، طراحی شبکه نمونه برداری با توجه به میزان گسترش شبکه آبراهه ای، سنگ شناسی، دگرسانی و ویژگی های تکتونیکی صورت گرفت. تعداد نمونه برداریهای ژئوشیمیایی 2 الی 3 نمونه در هر کیلومتر مربع بود. این مطالعات در وسعتی حدود 40 کیلومتر مربع با مقیاس 1:20000 صورت گرفت. در مجموع 121 نمونه ژئوشیمی از رسوبات منطقه برداشت شد. نمونه های برداشت شده از رسوبات آبراهه ای برای عناصر As، Th، U، Mo، Pb، Zn، Cu، Fe، Co، Ni، Sr،Ce  تجزیه شدند. دقت تجزیه ها محاسبه و پس از حصول اطمینان، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نهایت تلفیق داده های حاصل از ژئوشیمی و رادیومتری صورت گرفت و مناطق  دارای پتانسیل بالا بصورت سه مجموعه آنومالی معرفی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1275

دانلود 387 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4 (مسلسل 46)
 • صفحات: 

  43-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1368
 • دانلود: 

  483
چکیده: 

در این کار پژوهشی تولید رنیوم-186 و 188 برای استفاده در پزشکی هسته ای در رآکتور تحقیقاتی تهران به همراه نشاندارکردن رنیوم با HEDP (Hydroxy ethilidene diphoshponate) بررسی شده و رادیوداروی تولید شده به موشها تزریق و توزیع بیولوژیکی آن در اعضا مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بدست آوردن این رادیوایزوتوپ ها از رنیوم طبیعی با درجه خلوص %99.9 ساخت شرکت Merck به منظور پرتودهی در رآکتور تهران استفاده شد. چندین بار پرتودهی در موقعیت های مختلف رآکتور که انجام آزمایش در آنها امکان پذیر بود، صورت گرفت و بهترین نتیجه بعد از 5 روز پرتودهی با آکتیویته ویژه 470mCi/mg به دست آمد. این پروژه در سه مرحله به اجرا درآمد. در مرحله اول پرتودهی رنیوم طبیعی در رآکتور، سپس اجرای فرایند شیمیایی جهت ساخت اسیدپرهنیک(HReO4)  انجام شد که در این مرحله بهره وری فرایندی %95.11 برای به دست آوردن آکتیویته نهایی اسیدپرهنیک بدست آمد. در مرحله دوم نشاندارکردن پرهنات توسط لیگاند HEDP مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط آزمایشگاهی انجام شده خلوص رادیوشیمیایی به طور میانگین %97.57 بدست آمد. سپس توزیع بیولوژیکی این رادیودارو در موشها مورد بررسی قرار گرفت و درصد دز جذبی بر گرم (%ID/g) در استخوان ها در 4 و 24 و 48 ساعت پس از تزریق به ترتیب 1.007، 0.89 و 0.58 اندازه گیری شد و این نتایج نشان داد که بیشینه دز جذبی در استخوان ها جذب شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1368

دانلود 483 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4 (مسلسل 46)
 • صفحات: 

  50-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1215
 • دانلود: 

  581
چکیده: 

در تاسیسات هسته ای معموﻻ عملیات غنی سازی تحت شرایط خلا بالا و متوسط انجام می شود. اندازه گیری دبی گاز UF6 به صورت خوراک یا محصولات غنی شده و تهی شده یکی از پارامترهای مهم و اساسی در هنگام راه اندازی و تولید می باشد. در این تاسیسات از اریفیس برای اندازه گیری دبی جرمی گاز UF6 در محدوده 10-80gr/hr استفاده می شود. به سبب پایین بودن محدوده فشار و دبی، اندازه گیری دبی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مطالعه چگونگی اندازه گیری دبی جریان در لوله ها و عوامل موثر بر آن به وسیله اریفیس و شیرسوزنی مورد بررسی قرار گرفته است. برای ایجاد دبی های مختلف جریان گاز از اریفیس هایی با قطرهای مختلف و تغییر فشار ورودی استفاده می شود. در بررسی های انجام شده مشاهده شده است که برای یک اریفیس با قطر روزنه مشخص، افزایش فشار ورودی باعث افزایش دبی جریان شده و برای یک دبی ثابت افزایش فشار ورودی منجر به کاهش قطر روزنه اریفیس می شود. افزایش اختلاف فشار بالادست و پایین دست اریفیس، باعث افزایش دبی جریان تا یک حد معین، می شود. از آنجایی که در کلیه تست های شیرسوزنی، نسبت فشار خروجی به فشار ورودی کمتر از مقدار 0.5926 بوده، لذا خطی شدن منحنی تغییرات دبی جرمی برحسب فشار ورودی در یک سطح مقطع ثابت می تواند بعنوان تاییدی بر تبعیت داده های آزمایشگاهی موجود از رابطه جریان شوک به شمار آید. همچنین بررسی تغییرات دبی جرمی در حالت های مختلف شیر نشان می دهد که با باز شدن شیر، تغییرات دبی با افزایش فشار ورودی و افزایش اختلاف فشار، شدت بیشتری پیدا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1215

دانلود 581 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SEDIGH Y. | AZIMFAR S.A.A.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4 (46)
 • صفحات: 

  59-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57655
 • دانلود: 

  31495
چکیده: 

The fresh fuel for BNPP-l is due to be transported inside special containers which are supposed to be designed to stand against vibrations and impacts in order to protect the fuel from any possible damage. In order to perform the structural dynamic analysis of the containers, while being subjected to impact of dynamic forces, it is necessary to perform the vibration analysis which will lead to the vibrational modes and their natural frequencies for the structure of the containers. The vibration opposition of the containers must be far beyond the critical resonance. The resonance frequencies about the natural frequency of the structure will cause the enhancement of the oscillation range and may be ended with its disintegration. Determination of the natural frequencies and their mode shapes can be achieved by vibration-analyzing-methods. The amount of the natural frequency of any structure depends strongly on its shape, material and its lean points, as well as the amount and the type of the loads which the structure will be subjected to. In the presente research, the container of the fresh fuel of BNPP-l is simulated by ANSYS Ò10.0 and their ten natural frequency modes have been calculated.

آمار یکساله:  

بازدید 57655

دانلود 31495 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4 (مسلسل 46)
 • صفحات: 

  65-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  713
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

گلرنگ گیاهی یکساله از خانواده گل کاسنی Asteraceae با نام علمی Carthamus tinctorius، به عنوان یک گیاه روغنی و علوفه ای دارای مصارف گوناگون است که در شرایط آبی و دیم قابل کشت می باشد. در این تحقیق بذرهای پرتو تابی شده رقم پاییزه زرقان 279 به وسیله اشعه گاما با دزهای 80، 100، 150 و 200 گری تا نسل M2 در شرایط معمولی زراعی کشت و از نسل M2 تا M5 در دو شرایط عادی آبیاری و تنش خشکی کشت و گزینش برای صفات موردنظر انجام گرفت. بررسی صفات در لایه های موتانت نشان داد که در صفات عملکرد، روز تا غنچه دهی، روز تا آغاز گلدهی، روز تا %50 گلدهی، روز تا رسیدن و اختلاف بین روز تا رسیدن و روز تا غنچه دهی در هر دو شرایط آبی و تنش، اختلافات معنی دار در سطح %1 وجود داشت. درصد روغن در هر دو شرایط کشت اختلاف معنی داری بین موتانتها نشان نمی داد.

آمار یکساله:  

بازدید 713

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4 (46)
 • صفحات: 

  70-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78227
 • دانلود: 

  31595
چکیده: 

An attempt was made to isolate bacterial strains capable of removing strontium biologically. In this study ten different water samples collected from Neydasht spring in the north of Iran and then the bacterial species were isolated from the water samples. The initial screening of a total of 50 bacterial isolates resulted in selection of one strain. The isolated strain showed a maximum adsorption capacity with 55mg strontium/g dry wt. It was tentatively identified as Bacillus sp. according to the morphological and biochemical properties, and called strain GT-83. Our studies indicated that Bacillus sp. GT-83 is able to grow aerobically in the presence of 50mM SrCl2, but its growth was inhibited at high levels of strontium concentrations. The biosorption capacity of Bacillus sp. GT-83 depends strongly on the pH solution. Hence the maximum strontium sorption capacity of Bacillus sp. GT-83 was obtained at pH 10, independent of absence or presence of MgCl2 of different concentrations. Strontium-salt biosorption studies were also performed at this pH values. The equilibrium biosorption of strontium was elevated by increasing the strontium concentration, up to 250mg/l for Bacillus sp. GT-83. The maximum biosorption of strontium was obtained at temperatures in the range of 30-35°C. The bacillus sp. GT-83 biosorbed 97mg strontium/g dry wt at 100mg/l initial strontium concentration without MgCl2. When MgCl2 concentration increased to 15% (w/v), these values dropped to 23.6mg strontium/g dry wt at the same conditions. Uptake of strontium within 5 min of incubation was relatively rapid and the absorption continued slowly thereafter.

آمار یکساله:  

بازدید 78227

دانلود 31595 استناد 0 مرجع 0