مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ه-63، آ-63، د-63
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله روشی برای محاسبه تابع هیلبرت و نظم خمهای تکجمله ای تصویری ارایه می شود. این روش مبتنی بر مرتب سازی نیمگروه عددی وابسته به مجموعه مولد این خمهاست. در این راستا به معرفی زیر مجموعه ای خاص از نیمگروه عددی وابسته به یک خم تکجمله ای تصویری می پردازیم که نقش پایه ای مهم را برای این نیمگروه دارد. یکی از مزایای استفاده از این روش مستقل بودن آن از تعیین یک تحلیل آزاد مدرج مینیمال برای حلقه مختصاتی همگن اینگونه خمهاست که محاسبه آن نیاز به محاسبه مدولهای سیزیجی ایده آل تعریف خم مورد نظر دارد. همچنین روش فوق الگوریتمی را برای جستجوی نظام مند خمهای تکجمله ای تصویری با خواص جبری مطلوب بدست می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OMIDALI M. | RAHMATI F.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  63-E
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10960
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In this paper we present a method for computing the Hilbert function and regularity of projective monomial curves. This method is based on ordering of the numerical semigroup associated to the generating set of the curve. We introduce a certain subset of the numerical semigroup associated to a projective monomial curve, which is served as an important base for it. One of the advantages of using this method is that it is independent from the computation of a minimal graded free resolution of the graded coordinate rings of these curves that needs the computation of syzygy modules of the defining ideal. In addition, this method is useful for systematic search for certain projective monomial curves with desired properties.

آمار یکساله:  

بازدید 10960

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خرم اسماعیل | رضایی صادق

نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ه-63، آ-63، د-63
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله پس از معرفی فرآیند تجدید بویژه فرآیندهای پواسن همگن و ناهمگن و نیز معرفی مدل های Kijima، تابع هزینه برای برخی از مدل های آماری نظیر توزیع ارلنگ، وایبل و نمایی به دست می آید، سپس با استفاده از تابع نرخ شکست و تابع هزینه بهترین تابع چگالی احتمال برای طول عمر تعویض های متوالی ارلنگ و وایبل، معرفی می شود به نحوی که تابع هزینه به ازای آنها بهینه شود. در بررسی توزیع وایبل چند معادله با هدف بهینه کردن هزینه حاصل می شود که باید با روش های عددی آنها را حل کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ه-63، آ-63، د-63
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این مقاله کارایی N ماشین را که به صورت خطی در فواصل مساوی کنار هم نصب شده اند، مورد بررسی قرار می دهد. بازرسی توسط یک اپراتور یا ربات صورت می گیرد. در این مقاله فرض می شود تعداد خرابی ماشین ها دارای توزیع پواسن است، زمان تعمیر آنها و زمان پیمودن دو ماشین متوالی ثابت است، و خط مشی تعمیر و نگهداری به صورت دورهای تصادفی توسط اپراتور یا ربات صورت می گیرد. در این مقاله میزان کارایی ماشین ها در دو حالت همگن و ناهمگن به طور تحلیلی محاسبه شده است. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده نتیجه گیری می شود که خط مشی تعمیر و نگهداری به شیوه جدید سبب افزایش کارایی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ه-63، آ-63، د-63
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

با توجه به اهمیت مسایل هماهنگی عایقی، تحلیل گذرای شبکه قدرت و تجهیزات آن، برای طراحان و بهره برداران اجتناب ناپذیر است. یکی از مشکلات موجود فعلی در تحلیل های گذرا، مدل سازی دقیق رفتار ترانسفورماتور در شبیه سازی سیستم قدرت است. سازندگان ترانسفورماتور، مدل دقیق مشروح (Detailed) را ارایه می دهند؛ اما به کارگیری این مدل در شبیه سازی و تحلیل شبکه های نمونه به دلیل اجزای بسیار زیاد موجود در آن، مستقیما امکان پذیر نیست و در عمل مدل های کاهش مرتبه یافته ترمینالی برای انجام این مطالعات مناسب تر است.در این مقاله، در راستای دستیابی به یک مدل دقیق کاهش یافته ترمینالی، مدل مشروح ترانسفورماتور به عنوان نقطه شروع انتخاب می شود؛ سپس روشهای کاهش مرتبه به این مدل اعمال و ارزیابی می گردد. در نهایت، با توجه به محدودیت های موجود، الگوریتم مناسبی برای کاهش مرتبه مدل مشروح و رسیدن به مدل ترمینالی انتخاب می شود. مدل ترمینالی به دست آمده می تواند به راحتی و در کنار دیگر اجزای شبکه؛ چه در مرحله طراحی و چه در مرحله بهره برداری، در شبیه سازی سیستم های قدرت به کار رود و رفتار گذرای ترانسفورماتور را به خوبی بازنمایی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEYDARI A. | BOROOJERDIAN N. | PEYGHAN E.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  63-E
 • صفحات: 

  35-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12313
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The symmetric curvature and associated curvatures of a vector bundle E with connection Ñ on a manifold M with connection Ñ were introduced. It is well-known that a total space of semi-Riemannian vector bundle over a semi-Riemannian manifold can be made into a semi-Riemannian manifold. In this case, the relation between curvatures of the Levi-Civita connections of E and M was studied. Here, the relation between symmetric curvatures of the Levi-Civita connections and their associated curvatures of E and M is studied.

آمار یکساله:  

بازدید 12313

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AKBARI TOOTKABONI M. | RIAZI A.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  63-E
 • صفحات: 

  43-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10805
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In this paper by combining the concepts of ultrafilters and multiplicative means in a nice way we find a good tool for dealing with the Stone -Č ech compactification of infinite discrete semigroups.

آمار یکساله:  

بازدید 10805

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KASIRI N.A. | GHAYEM M.A.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  63-E
 • صفحات: 

  49-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10636
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In the present paper, a rate-based model has been developed for the simulation of H2S and CO2 absorption column using alkanolamine solutions. The model adopts the film theory and assumes that thermodynamic equilibrium exist only for H2S species. The most difficulty and time consuming part in the mathematical solution of this model is determination of CO2 and H2S concentration in liquid film. In this research we overcame this difficulty by linear equation and matrix solution. The simulation results have been validated using available plant data. It has been found that there is a good agreement between the models computed results and plant data (Khangiran MEA and Ahvaz-1 DEA gas refinery, Iran).

آمار یکساله:  

بازدید 10636

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHIRAZI L. | MIRZAZADEH M. | RASHIDI F.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  63-E
 • صفحات: 

  59-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11450
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

An analytical solution is presented for the steady state and purely tangential flow of a nonlinear viscoelastic fluid obeying the constitutive FENE-P model in a concentric annulus with inner cylinder rotation. The effect of fluid elasticity (Weissenberg number), the extensibility parameter of the model (L2 ) and aspect ratio on the velocity profile and production of friction factor and Reynolds number (¦¢Re) are investigated. The results show the strong effect of viscoelastic parameters on the velocity profile. The results also show that ¦¢Re decreases with increasing fluid elasticity and radius ratio.

آمار یکساله:  

بازدید 11450

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ASGHARIAN JEDI A.A. | ASGHARIAN JEDI A.A.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  63-E
 • صفحات: 

  67-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15159
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The tension of warp and weft yams plays an important role in weaving process, such as yam breakage rate and weaving efficiency. They also influence the physical properties of fabric. To investigate the effect bf weft yarn tension in an air - jet loom, five fabric samples were woven from 32/2 Ne polyester – viscose warp and weft yam with five different weft yam tension levels (with average of 30, 35, 40, 45 and 50 cN). Then, they were measured and analyzed for weft and warp density and crimp, the strength and elongation at warp and weft direction, weight, thickness, drape, and abrasion resistance. Statistical analysis revealed that there is a linear relationship between weft yarn tension and investigated fabric physical properties with high correlation.

آمار یکساله:  

بازدید 15159

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0