مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

AHMADIAN A. | OGHABIAN M.A. | DILMAGHANI R.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73224
 • دانلود: 

  29822
چکیده: 

Introduction: Digital radiology places very high demands on the networking and digital storage infrastructure of hospitals. In addition to having quite stringent requirements on the quality of the images displayed to the radiologist. much of the technical challenge resides in the necessity of displaying desired images as rapidly as possible. Materials and Methods: We present an infrastructure for progressive transmission and compression of medical images, which can refine an initial image by increasing the detail information not only in scale-space, but also in coefficient precision. The approach is based on the Embedded Zerotree Wavelet (EZW) algorithm. This algorithm. Offers a tremendous amount of flexibility in meeting the bandwidth and image quality constraints in a radiological imaging environment. Results and discussion: We propose an application of the EZW algorithm in progressive medical image transmission in which it can specify and control both the resolution constraint and rate constraint. The presented method can provide a framework for lossy image compression, with performance far superior to those provided by the standard JPEG algorithm. Also Due      

آمار یکساله:  

بازدید 73224

دانلود 29822 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  888
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

مقدمه: در پرتو درمانی خارجی عوامل هندسی از جمله عواملی هستند که، باعث می گردند پرتو دهی میدان تجویز شده در طول دوره درمان تکرارپذیر نباشد و دوز رسیده به حجم هدف در هر جلسه با جلسات دیگر تفاوت داشته باشد. مجموع عوامل هندسی باعث ایجاد خطای جایگزینی میدان (FPE) می گردند. این خطا با استفاده از پرتونگاری میدانی قابل آشکارسازی می باشد. در میدانهای سر و گردن به علت اینکه حاشیه در اطراف حجم هدف باید به حداقل برسد و همچنین متحرک بودن سر، احتمال وقوع خطای جایگزینی میدان بالا می باشند. برای کاهش این خطا می توان از نگهدارنده سر استفاده کرد. در این پژوهش یک نگهدارنده سر طراحی و ساخته شد. خطای هندسی در دو حالت با نگهدارنده و بدون نگهدارنده بدست آمده و نتایج مقایسه گردید.مواد و روشها: یک نگهدارنده سر از جنس آکریلیک طراحی و ساخته شد. برای پرتونگاری میدانی از یک سیستم فیلم و صفحه مسی به ضخامت 1mm و فیلم پرتونگاری معمولی استفاده گردید. از بین بیماران مراجعه کننده دو گروه انتخاب گردید. در مرحله اول 6 بیمار انتخاب شده و از هر کدام فیلم شبیه ساز در ابتدای درمان گرفته شد. بطور متوسط از هر بیمار، 5 فیلم میدانی در شروع درمان گرفته شد. در مرحله دوم از نگهدارنده سر برای تثبیت وضعیت سر بیمار استفاده شد. در این مرحله، 5 بیمار انتخاب گردیده و از هر کدام بطور متوسط، 5 فیلم میدانی بدست آمد. خطای جایگزینی میدان با مقایسه فیلم شبیه ساز و میدانی برای هر جلسه درمان بدست آمد.نتایج: در مورد بیماران درمان شده با روش معمول خطای هندسی متوسط در امتداد محور X و Y به ترتیب 11.2 و 9.5 میلی متر بدست آمد. انحراف معیار توزیع خطاهای هندسی در راستای محور X و Y به ترتیب 9.9 و 7.8 میلی متر بود. خطای هندسی متوسط در بیماران درمان شده با استفاده از نگهدارنده سر، در امتداد محور X و Y به ترتیب 4.7 و 5.4 میلی متر بدست آمد. انحراف معیار توزیع خطاهای هندسی در راستای محور X و Y به ترتیب 4.2 و 4.3 میلی متر بود. با در نظر گرفتن 5 میلی متر به عنوان آستانه، مقدار خطا در حالت بدون نگهدارنده و یا نگهدارنده به ترتیب %63.6 و %26 بدست آمد.بحث: با توجه به نتایج این تحقیق استفاده از نگهدارنده در میدانهای سر برای کاهش خطا و پرتو نگاری میدانی برای اندازه گیری و آشکارسازی خطا بطور روتین توصیه می شود ولی باید به این نکته تاکید کرد که مقدار خطای هندسی کل برای یک بخش پرتودرمانی در صورتی به حد استاندارد خواهند رسید که سایر عوامل موثر کنترل شده و بهینه گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 888

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ARBABI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59859
 • دانلود: 

  30016
چکیده: 

Introduction: Over 1340 Iranian pregnant female, exposed to diagnostic x-rays during 1984 to 1994, referred to our center investigation and estimation of the absorbed dose to their embryo or fetus. They were almost all the patients exposed to x-rays in the whole country in 10 years. Materials and Methods: Two sets of questioner filed for each patient and all the exposing condition and setting information obtained from the radiology centers concerned. The absorbed dose to embryo or fetus accurately calculated and in some cases measured in a phantom for each patient The youngest patient at the time of irradiation was 15 and the oldest was 51 with an average of 28.624±5.961 years old. Results and Discussion: The AP and lateral thickness of patient's abdomen on average were 18.078±0.162 cm and 24.630± 8.365 cm respectively. The average weight of patients was 59.285±12.945 kg. Ranging from 30 kg to 122 kg. The marriage age of the patients on average was 19.398±4.107 years ranging from 9 to 42 years old. The average age of fetus when exposed to x-rays was 31.22±18.76 days. About %20 of the patients had exposures in 2 to 4 more sessions. The average fetal dose was 0.68±0.381 cGy with over 0/037 from 1 to 9 cGy.      

آمار یکساله:  

بازدید 59859

دانلود 30016 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  662
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

مقدمه: در پرتودرمانی ایجاد حجمی از دز کشنده محدود به حجم هدف، مطلوب می باشد بنحویکه دز جذبی بافتهای نرمال تا حد ممکن پایین باشد (1). مطالعات انجام شده نشان می دهند که تغییر 7-10% در دز حجم هدف دارای تظاهرات کلینیکی بارزی بوده و منجر به تغییرات قابل اهمیتی در احتمال کنترل تومور می گردد (2).مواد و روشها: در پرتودرمانی، دزیمتری کلینیکی بطریق Invivo روشی موثر برای ضمانت کیفی در مواردی چون پرتودهی، موقعیت دهی بیمار و برآورد کلی کیفیت درمان به شمار می رود. میزان دقت طبق موازین استاندارد باید در محدوده %5 ± قرار داشته باشد. در این پژوهش ضمانت کیفی بر روی دو ماشین تله تراپی کبالت که به تازگی نصب شده بودند انجام گرفت. به این منظور از دزیمترهای اتاقک یونساز و TLD جهت اندازه گیری دزهای ورودی و خروجی استفاده شد. سپس مقادیر بدست آمده با مقادیر مورد نظر (تجویز شده) مقایسه شدند. میزان اختلاف (دقت) دزهای ورودی اندازه گیری شده با دزیمترهای اتاقک یونساز و TLD در مقایسه با دز تجویز شده بترتیب %0.56 ± و %3.79 ± برآورد گردید. تکرارپذیری میدان های درمانی بر حسب انحراف استاندارد مقادیر اندازه گیری شده با دزیمترهای اتاقک یونساز و TLD برای هر یک از هفت میدان مورد مطالعه به تنهایی به ترتیب %83 و %15 بدست آمده است.نتایج: برای نسبت گذر، متوسط اختلاف (دقت) در مجموع برای هر دو ماشین با دزیمتر فارمر %2.55 با انحراف معیار 12.20% و با TLD نیز به ترتیب -%11.84 و %23 بدست آمد. تکرارپذیری نسبت گذر همانند دزهای ورودی با فارمر %2.46 و با %3 TLD برآورد گردید.دقت نسبتا خوب (±%4) بدست آمده در این مطالعه بیانگر ثبات در پرتودهی و عملکرد ماشینهای کبالت است، همچنین مطابقت مقادیر اندازه گیری شده با دز تجویز شده می تواند مبین صحت محاسبات روزانه و دزیمتری بخش فیزیک باشد.بحث: بررسی دقت و تکرارپذیری نسبت گذر روش موثری جهت تصحیح اثر ناهمگنی بافت می باشد و اندازه گیری دقت و تکرارپذیری دزهای ورودی و نسبت گذر می تواند تکنیک مناسبی برای اجرای ضمانت کیفی به شمار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 662

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OGHABIAN M.A. | RIAHI ALAM N. | MAHDIPOUR SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63524
 • دانلود: 

  29822
چکیده: 

Introduction: RF receives and transmits inhomogeneity is one of the most effective causes of image nonuniformity in MRI images and is considered as an important source of error in quantitative studies. one Part of this inhomogeneity is the characteristic of RF coils and another part of it, is due to the interaction of RF field with the body being imaged. Materials and methods: In this study, RF field inhomogeneity of a volume head coil is measured in human brain (in vivo) as well as in water and oil phantoms, using a simple method that has been proposed by this group. Results and discussion: The results showed that RF inhomogeneity n water phantom is more than its value in oil phantom, even more than its value in human brain In vivo conditions. Non-uniformity of the pattern shows that in both Invivo and water phantom cases, standing wave effect is dominant under our experimental conditions, which may cause overestimations in real values of RF inhomogenity parameters and so image quality factors, therefore, it should be considered in designing MR phantoms.  

آمار یکساله:  

بازدید 63524

دانلود 29822 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  745
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

مقدمه: سیگنال ضربان قلب جنین (FHR) دارای پارامترهای مخصوص به خود و سیگنال انقباضات رحمی (Contraction) نیز دارای پارامترهای خاص خود می باشد و رابطه این دو سیگنال با یکدیگر نیز بیانگر اطلاعاتی است، که معرف وضعیت سلامتی جنین است، در این مقاله، آنالیز و تجزیه و تحلیل کامپیوتری سیگنال توکوکاردیوگرام جنین، جهت تشخیص نارساییهای قبل از زایمان انجام شده است.مواد و روشها: در این مقاله، هدف محاسبه این پارامترها و بررسی ارتباط دو سیگنال جهت تشخیص سریعتر و راحتتر وضعیت جنین است. نرم افزار نوشته شده، امکان نمایش سیگنالهای مورد نظر و بزرگنمایی آنها جهت تشخیص و همچنین اعلام گزارش از پارامترها و مشخصات بیمار و جنین را دارا می باشد. جهت تست نرم افزار، سیگنال خروجی را از دستگاه مونیتورینگ جنین با استفاده از یک کارت A/D دریافت کرده و سپس آنالیز بر روی این داده ها انجام شد. داده ها از 32 خانم در حال زایمان مراجعه کننده به اورژانس زایمان بیمارستان ولیعصر دریافت شد. نتایج و بحث: پارامترهای: ضربان قلب پایه، درصد از بین رفتن سیگنال، تعداد افزایش از خط پایه، تعداد کاهش از خط پایه و پیک انقباضات این بیماران توسط نرم افزار، محاسبه شد و با نظر متخصص مقایسه گردید. نتیجه به این صورت بود که نرم افزار توانایی محاسبه این پارامترها را داشته و نتایج از نظر آماری معنی دار می باشد (p<0.01).

آمار یکساله:  

بازدید 745

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1138
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

مقدمه: تاکنون جهت مدلسازی جذب لیزر در بافت مدلهای ریاضی متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. مهمترین پدیده ناشی از جذب لیزر در بافت، اثرات حرارتی می باشد که در جراحی، برش ترموتراپی و هایپرترمی بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت استفاده از مدلی مناسب جهت یافتن توزیع یکنواخت حرارتی در بافت پس از جذب لیزر، می توان پرتو لیزر را بگونه ای بر روی بافت تاباند که کمترین آسیب ناشی از جذب حرارت در بافتهای سالم مجاور ایجاد گردد. بنابراین با دانستن مشخصات هندسی بافت هدف و شبیه سازی جذب لیزر در آن بافت، می توان پارامترهای لیزر را به گونه ای انتخاب نمود که بهترین طراحی درمان برای بیمار انجام شود. (همانند طراحی درمان در رادیوتراپی). مواد و روشها: یکی از مهمترین متدها جهت مدلسازی جذب لیزر در بافت، استفاده از تکنیک مونت کارلو می باشد که برای شرایط مرزی متفاوت، با دقتی مناسب میزان انرژی جذب شده در بافت را محاسبه می نماید. نتایج حاصله از این روش آماری دارای بیشترین دقت در محاسبات است به گونه ای که میزان دقت محاسبات سایر روشها با مقایسه با این تکنیک محاسبه می گردد. در مرحله بعد جهت محاسبه توزیع دما در بافت، معادله انتقال حرارت در بافت بیولوژیک با استفاده از تکنیک تفاضلهای محدود در دستگاه مختصات استوانه ای تحلیل می گردد.نتایج و بحث: نتایج ناشی از این شبیه سازی که برای بررسی توزیع حرارتی ناشی از جذب لیزر Nd-YAG در بافت کبد گوسفند محاسبه گردیده است، در مقایسه با نتایج تجربی بررسی توزیع حرارت در بافت دارای دقتی مناسب می باشد که می توان با دانستن ضرایب اپتیکی و حرارتی سایر بافتها و لیزرها، از این روش در طراحی درمان برای تابش لیزر استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1138

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  740
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

مقدمه: مهمترین هدف در پرتو درمانی، پرتو دهی به میزان لازم به حجم هدف و کاهش پرتو دهی به بافتهای سالم مجاور می باشد. عوامل هندسی از جمله عواملی هستند که نیل به این هدف را دچار مشکل می سازند و باعث می شوند که میدان درمان شده با میدان طراحی شده تطابق نداشته باشد. در این تحقیق میزان خطا در تطابق میدان درمانی با میدان طراحی شده بوسیله فیلم میدانی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روشها: فیلم مناسب از بین فیلمهای در دسترس انتخاب شد و ضخامت صفحه فلزی که در جلوی کاست قرار می گیرد، برای تصویربرداری با فوتون کبالت 60 و فوتون MV 12 تعیین گردید. از بیماران دارای تومورهای سروگردن و لگن، 20 بیمار انتخاب و از آنها فیلم شبیه ساز تهیه شد. از هر بیمار، بطور متوسط 4 فیلم میدانی در طی دوره درمان بدست آمد. جابجایی مرکز میدان درمانی نسبت به مرکز میدان طراحی شده اندازه گیری شد. متوسط این جابجایی ها به عنوان متوسط خطای سیستماتیک و انحراف معیار آنها به عنوان خطای راندوم در نظر گرفته شد.نتایج: متوسط خطای سیستماتیک و راندوم و همچنین زاویه چرخش میدان درمانی در کل نمونه تعیین شد، که به ترتیب 10.3 ± 6.8 mm در امتداد محور x، 11.3 ± 13 در امتداد محور y و 3.8 ± 3.9 درجه بود. خطا در محور افقی و عمودی با در نظر گرفتن 5 mm جابجایی به عنوان حد تحمل استاندارد، به ترتیب %60 و %64 بود.بحث: خطای سیستماتیک و راندوم بدست آمده در این تحقیق بیشتر از مقدار پیشنهاد شده، توسط منابع معتبر می باشد که علت این تفاوت را می توان، عدم استفاده از تجهیزات لازم جهت تکرار پذیر بودن تنظیم بیماران و میدانهای درمانی در طول یک دوره درمانی دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 740

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1151
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

مقدمه: در تمامی فن آوریهای نوین در پرتو درمانی نظیر طراحی درمان سه بعدی، براکی تراپی و رادیوتراپی تطبیقی، هدف رساندن بیشترین دوز به ضایعه و کاهش آسیب به بافتهای سالم و ارگانهای حساس به اشعه از طریق تعیین دقیق تر حجم هدف مورد تابش دهی است. در همین راستا محاسبه دوز دقیق دریافتی در محیط سه بعدی و تطبیق آن با نتایج واقعی و ارزیابی دقت طراحی درمان مبتنی بر محاسبه، از مسایل مطرح در رادیوتراپی بوده است.مواد و روشها: در این مقاله روشی برای ترسیم سه بعدی نقشه دوز در ژل فریک آگاروز بر اساس تغییر ایجاد شده در شدت تصویر بوسیله تابش در تصاویر MRI گرفته شده از ژل ارایه گردیده است. از ژل قبل و بعد از تابش دهی در موقعیت یکسان تصویر گرفته شد و با استفاده از تغییرات شدت سیگنال در تصویر تشدید مغناطیسی هسته (MRI) در ژل فریک در اثر تشعشع، رابطه خطی در محدوده معینی از دوز، بین دوز جذبی و شدت سیگنال تصویر در محدوده معینی از دوز بدست آمده مبنای تعریف یک منحنی کالیبراسیون قرار گرفت و با استفاده از آنها در دو بعد و در سه بعد، منحنیها و یا سطوح هم دوز بدست آمدند.نتایج: نتایج نشان دادند که رابطه بین تغییر شدت و دوز در تصاویر T1W حاصل از توالی پالس SE با شرایط TE<<TR رابطه ای نمایی است. با آزمایش در شرایط مختلف تصویربرداری، شرایط TR/TE/500/20 ms بالاترین حساسیت و شرایط TR/TE/500/11 ms وسیعترین بازه دینامیکی را داشتند، در نهایت اینکه در دوزهای زیر 15Gy رابطه بین دوز و شدت تقریبا خطی بوده و حساسیت این شرایط نیز بالاست. بحث: روش پیشنهادی در این مقاله در مقایسه با روشهای متداول مبتنی بر محاسبه R1(1/T1) به زمان خیلی کمتری نیاز دارد که در نتیجه، باعث اجتناب از اثر پخش (Diffusion) یون فریک و مهیا کردن یک روش عملی جهت اندازه گیری ساده و موثر نقشه دوز سه بعدی با استفاده از دوزیمتر ژل فریک آگاروز می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1151

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0