نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه و هدف: در مطالعات قبلی اثرات استرس بر روی سیستمهای سروتونرژیک و نورآدرنرژیک مغز مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش این سیستمها در بروز پاسخهای رفتاری استرس در مغز دنبال شد.روش کار: در موش های سفید نر، پرابهای میکرودیالیز تحت تاثیر بیهوشی و به روش استرئوتاکسی کاشته شد. بعد از ریکاوری در حالیکه جریان مایع مغزی نخاعی مصنوعی در پرابها کاشته شده برقرار بود، 5 دقیقه استرس تیل پینچ (Tail pinch) به گروه کنترل اعمال شد. برای گروه شم (Sham) نیز همان مدت استرس اعمال شد، در حالیکه جریان مایع در پرابها برقرار بود. در دو گروه آزمایش مواد و داروهایی که برای تغییر فعالیت سیستمهای سروتونرژیک و یا نورآدرنرژیک لازم بود، به جریان مایع اضافه شد و استرس مشابه اعمال گردید. برای اثبات استرس زا بودن 5 دقیقه تیل پینچ سطح کورتیزون خون در حیوانات گروه شاهد و گروه تیل پینچ به عنوان شاخص فعالیت محور هیپوتالاموس - هیپوفیز - آدرنال (HPA) اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت. استرس تیل پینچ پاسخهای رفتاری مختلفی را در موش سفید موجب می شود. طول مدت این پاسخها در طی اعمال استرس ثبت و در گروه شم با کنترل، و در گروه آزمایش با شم مقایسه شد. تغییرات بر اساس درصد محاسبه، و تجزیه و تحلیل آماری بر مبنای داده های مطلق برای قیاس داخل گروه از آزمون t دو طرفه و برای قیاس بین گروهی از ANOVA استفاده شد.یافته ها: اعمال 5 دقیقه استرس تیل پینچ باعث افزایش سطح کورتیزون به میزان 11 %231± گردید، تحویل موضعی یون پتاسیم پاسخ رفتاری تیل پینچ را به %37± 6 شم کاهش داد در حالیکه عوض کردن کلسیم با کادمیوم در هسته سجافی مغز پاسخ رفتاری تیل پینچ را به %110± 2 شم افزایش داد. تحویل موضعی کلونیدین در بطن جانبی پاسخ رفتاری تیل پینچ را به %112 ±3 شم افزایش داد.نتیجه گیری: نتایج حاصله پیشنهاد می کند که در مغز، سیستم سروتونرژیک نقش مهاری و سیستم نورآدرنرژیک نقش تحریکی، روی پاسخهای رفتاری مربوط به استرس تیل پینچ اعمال می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  6-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  897
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه و هدف: علی رغم اهمیت رغم سن منارک، بعنوان شاخص رسیدگی زن، و با توجه به اینکه در بعضی مطالعات با تغییر شرایط اقتصادی - اجتماعی، تغذیه ای و محیطی سن منارک نیز تغییر کرده است و اطلاعات کمی در مورد سن منارک در نوجوانان دختر ایرانی موجود است، این مطالعه جهت تعیین سن منارک در نوجوانان استان مازندران طراحی شده است.روش کار: در سال 1381 توسط پرسشنامه از 2246 دختر متولد سال 1364-68، نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای به عمل آمد. از شهرهای استان مازندران 6 شهر به تصادف انتخاب و خوشه های مورد مطالعه، مدارس دوم، سوم راهنمایی و اول و دوم و سوم دبیرستان بودند و بر حسب جمعیت دانش آموز هر منطقه نمونه مناسب از دانش آموزان شهری و روستایی انتخاب شد و دانش آموزان مبتلا به سو تغذیه، تالاسمی ماژور، عفونت های مزمن مثل سل از نمونه خارج شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به روش ANOVA و آزمون t و کای اسکوار انجام شد.یافته ها: 2246 دختر 12-16 ساله در %79 آنها اولین قاعدگی رخ داده بود. میانگین سن منارک 1.1 ±12.5 سال و پائین ترین و بالاترین سن منارک به ترتیب 8 و 16 سال بود. فصل تابستان بیشترین فراوانی در شروع منارک و فصل زمستان کمترین فراوانی را داشت. در فرزندان پدران با تحصیلات کمتر و در دختران روستایی سن منارک بالاتر بود (P<0.0001).نتیجه گیری: میانگین سن منارک در این مطالعه پائین تر از سایر مطالعات است. آموزش های لازم به خانواده ها در جهت مراقبت های بهداشتی پیشگیری از منارک زودرس توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 897

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  10-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه و هدف: بیماری انگلی کماکان از مشکلات مهم بهداشتی استان کرمان می باشد. طیف گسترده ای از آلودگی های انگلی روده ای از طریق مواد غذایی آلوده نظیر سبزیجات به انسان منتقل می شوند. این مطالعه به منظور تعیین شیوع آلودگی های انگلی سبزیجات سفره ای تولید شده در شهرستان جیرفت انجام شده است.روش کار: در این مطالعه مقطعی ابتدا شهرستان جیرفت را به ده منطقه تقسیم و از هر منطقه دو مزرعه انتخاب گردید. در هر مزرعه از 8 نوع سبزی (تربچه، پیازچه، جعفری، تره، شاهی، نعناع، ریحان و ترخون) نمونه برداری شد )جمعا 160 نمونه(. آزمایش نمونه ها در ابتدا به روشهای رسوبی زمانی و سپس با روش تغلیظ با استفاده از سانتریفوژ و همچنین روش غوطه ورسازی صورت پذیرفت.یافته ها: حدود %14 سبزی های سفره ای باغات شهرستان جیرفت آلوده به ژیاردیا، %3.7 آلوده به تخم گونه های تنیا، %2.5 آلوده به هیمنولیپس نانا، %0.6 آلوده به تخم آسکاریس، %0.6 آلوده به آنتامیبا هیستولیتیکا، %1.2 آلوده به کوکسیدیا، %1.8 آلوده به فاسیولاهپاتیکا و %1.8 آلوده به فاسیولاژیگانتیکا بوده است. بدین ترتیب مطالعه نشان داد که حداقل %21 از کل نمونه ها حداقل با یکی از پاتوژنها آلودگی داشتند.نتیجه گیری: با توجه به آلودگی بالای سبزی های سفره ای به انگل های بیماری زا، آموزش مردم در مورد جلوگیری از آلوده شدن محیط مزارع و جلوگیری از انتقال بیماریها به انسان ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 20 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  13-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1521
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه و هدف: ترانسفوزیون خون یک اقدام کلینیکی منحصر بفرد است. پرستاران نقش مهمی در کاربرد بی خطر خون و فراورده های آن دارند. این مطالعه به منظور تعیین دانش و عملکرد پرستاران در مورد ترانسفوزیون خون انجام شده است.روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی از 126 پرستار و بهیار شاغل در بخشهای داخلی، جراحی، زنان اورژانس، ویژه و اطفال بیمارستانهای آموزشی بیرجند، 104 نفر که مایل به شرکت در پژوهش بودند انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام شد. نمره دانش و عملکرد پس از کدگذاری بر حسب میزان امتیاز کسب شده در سه سطح ضعیف، متوسط و خوب رتبه بندی گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمونهای مجذور کای، رتبه های علامت دار ویلکاکسون و ضریب هماهنگی کندال انجام شد.یافته ها: بیشترین افراد مورد بررسی در گروه سنی 20-30 سال (%54.8)، زن (%84.6) و کارشناس پرستاری (%95.6) بودند. %51 سابقه کار کمتر از 3 سال داشتند. میانگین نمره دانش 5.36 16.52± بود. %47.1 نمونه ها در این زمینه رتبه ضعیف و %4.8 رتبه خوب کسب کردند. میانگین نمره عملکرد 81.18± 17.82 بود. در این مورد %21.2 نمونه ها رتبه ضعیف و %19.2 رتبه خوب کسب کردند. بین دانش و عملکرد پرستاران ارتباط معنی دار وجود داشت (P=0.000). در بررسی دانش و عملکرد با ویژگیهای فردی پرستاران فقط ارتباط معنی داری بین دانش و بخش محل خدمت وجود داشت P=0.01) و (χ2=19.9.نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده ناکافی بودن دانش و عملکرد پرستاران در مورد ترانسفوزیون خون است که لزوم اجرای برنامه های باز آموزی، فعال شدن کمیته انتقال خون و کنترل و نظارت در این زمینه را مطرح می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1521

دانلود 87 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  17-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه و هدف: تالاسمی شایعترین کم خونی ارثی در دنیا می باشد. در کشور ما حدود 25000 بیمار مبتلا به تالاسمی وجود دارد و سالیانه حدود 1500 نوزاد مبتلا متولد می شود. شیوع تالاسمی مینور در مناطق مختلف متفاوت است. این مطالعه به منظور تعیین شیوع تالاسمی مینور در شهرستان بیرجند صورت گرفته است.روش کار: در این مطالعه مقطعی از 480 دانش آموز مقطع دبیرستان 260) پسر و 220 دختر( که به روش خوشه ای انتخاب شدند آزمایش CBC به عمل آمد. سپس موارد میکروسیتوز (MCV<80 ft)، بعد از دریافت آهن خوراکی بمدت یکماه مجددا ارزیابی شده، در صورت عدم اصلاح میکروسیتوز، جهت تعیین سطح هموگلوبین A2، الکتروفورز شدند. هموگلوبین بالای %3.7 بعنوان ناقل ژن بتاتالاسمی در نظر گرفته شد.یافته ها: از 480 مورد 34 نفر (%7.1) دچار میکروسیتوز بودند که بعد از دریافت آهن خوراکی،. میکروسیتوز 14 نفر اصلاح نشد که از این تعداد 5 نفر %1) کل( شامل 2 دختر و 3 پسر، HbA2 بیشتر از %3.7 داشته، ناقل ژن بتاتالاسمی شناخته شدند. تفاوتی از نظر ناقلیت در دو جنس وجود نداشت (P=0.52).نتیجه گیری: با توجه به شیوع پایین ناقلیت ژن در این منطقه (%1) و موفقیت ناچیز طرح غربالگری قبل از ازدواج توصیه می شود طرح غربالگری در مقطع دیگری مثلا در مقطع دبیرستان یا دوران کودکی صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 20 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  22-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  1363
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه و هدف: کودکان به دلیل نیازهای ویژه غذایی جهت رشد بطور قابل توجهی در معرض ابتلا به سو تغذیه هستند و این پدیده بویژه در مناطق فقیر از نظر اقتصادی - فرهنگی و بهداشتی بیشتر دیده می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی وضعیت تغذیه ای کودکان دبستانی بیرجند و برخی عوامل موثر بر آن می باشد.روش کار: بدین منظور وزن و قد 2327 دانش آموز 1109) دختر و 1218 پسر( 6-12 ساله که به روش نمونه گیری خوشه ای و سیستماتیک انتخاب شده بودند، اندازه گیری شد. وضعیت تغذیه ای کودکان بر اساس سه شاخص وزن برای سن (با معیار گومز)، وزن برای قد (واترلو) و قد برای سن (واترلو) به ترتیب برای تعیین کم وزنی، لاغری و کوتاه قدی مورد استفاده قرار گرفت، ارزیابی شد و ارتباط آن با عوامل مختلف شامل وضعیت اقتصادی، تعداد فرزندان، میزان تحصیلات والدین، شاغل بودن مادر مورد بررسی قرار گرفت. و جدول NCHS به عنوان مرجع مقایسه انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری کای اسکوار انجام شد و سطح اطمینان %95 و سطح معنی داری P<0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: بر اساس معیارهای NCHS %73.7 کودکان %69.5) دختران و %77.3 پسران( کم وزن، %36.5 کودکان %27) دختران و %44.3 پسران ( لاغر و %48.6 کودکان %53.7) دختران و %43.8 پسران( کوتاه قد بودند.از نظر شدت بیشترین موارد کم وزنی و لاغری و کوتاه قدی از نوع خفیف و کمترین موارد مربوط به نوع شدید بود. کم وزنی و لاغری در پسران و کوتاه قدی در دختران بیشتر بود (P<0.05). شیوع سو تغذیه با تعداد فرزندان خانواده، میزان تحصیلات والدین و منطقه اجتماعی اقتصادی و شغل مادر ارتباط معنی داری داشت (P<0.05).نتیجه گیری: سو تغذیه در کودکان دبستانی بیرجند از شیوع بالایی برخوردار است. اقداماتی مانند ارتقا وضعیت اقتصادی خانواده ها، افزایش آگاهی والدین و تنظیم خانواده می تواند نقش موثری در کاهش شیوع سو تغذیه در کودکان داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1363

دانلود 87 استناد 8 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  28-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  773
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه و هدف: %7 کل مرگ و میرها، ناشی از مسمومیت ها است. مسمومیتهای عمدی تحت تاثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و یا مذهبی قرار می گیرد. آنچه اهمیت دارد یافتن راه حلی برای ارزیابی، درمان، و از همه مهمتر پیشگیری از انواع مسمومیتهای عمدی است. اما قبل از هر چیز شناسایی شدت و الگوی مسمومیتهای عمدی ضرورت دارد. منظور از انجام این مطالعه شناسایی وسعت و الگوی مسمومیتهای عمدی در مراجعین به اورژانسهای بیمارستانی در شهر بیرجند است.روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی و آینده نگر در طی سال 79 در مورد کلیه موارد مسمومیت های عمدی در 2 مرکز درمانی - آموزشی شهرستان بیرجند انجام گرفت. متغیرهای سن، جنس، عامل مسمومیت، فصل سال، محل سکونت (شهر یا روستا) و علت ایجاد مسمومیت منظور شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: از مجموع 602 مورد مسمومیت، 222 مورد (%36.8) مسمومیت عمدی به «قصد آسیب» و 85 مورد (%14.8) مسمومیت عمدی «بدون قصد آسیب»، و بقیه موارد را انواع دیگر مسمومیتها از جمله موارد اتفاقی تشکیل می دادند. در رابطه با مسمومیتهای به «قصد آسیب» بیشترین فراوانی در دختران، در سن 15-24 سال، در افراد مجرد، در فصل بهار و عمدتا ناشی از بنزو دیازپینها بود بیشتر از %80 این افراد پس از اقدامات اولیه در کمتر از 6 ساعت از اورژانس مرخص شدند.اما در رابطه با مسمومیتهای بدون «قصد آسیب» بیشترین فراوانی در مردان، و ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر و در مرحله بعد ناشی از ضد افسردگی های سه حلقوی بود. %78 افراد این گروه پس از اقدامات اولیه در کمتر از 6 ساعت از اورژانس مرخص شدند.در کل در افراد دارای تحصیلات، مسمومیت ناشی از داروها و در افراد بی سواد عوامل غیر دارویی شیوع بیشتری داشت. که این تفاوت در مورد مسمومیت به «قصد آسیب» از نظر آماری معنی دار بود. (P<0.01). میزان مرگ و میر در مسمومیتهای عمدی در کل 4 مورد (%1-2) بود.نتیجه گیری: جنس مونث، سن 15-24 سال، مجرد بودن و فصل بهار عوامل خطر برای موارد خود مسموم سازی به «قصد آسیب» هستند. و از طرفی %14-%10 افرادی که به «قصد آسیب» خود را مسموم می نمایند در نهایت خودکشی موفق خواهند داشت، بنابراین توجه به مشکلات اجتماعی نوجوانان بخصوص دختران در اجتماع، مدرسه، و در بین همتایان جدی به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 773

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

دستجردی رضا | خزاعی کلثوم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  34-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1348
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه و هدف: با توجه به اینکه دانشجویان در گروه های مختلف علوم پزشکی در آینده عهده دار سلامت جامعه خواهند بود، شناخت مسائلی که می توانند سلامت روانی دانشجویان را به مخاطره ندازند امری بدیهی و در عین حال ضروری به نظر می رسد. نظر به اهمیت مساله؛ مطالعه حاضر با هدف بررسی سلامت عمومی دانشجویان پذیرفته شده در سال تحصیلی 1381-1382 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام گرفت.روش کار: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی وضعیت روانی کل پذیرفته شدگان سال تحصیلی 81-82 رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بررسی گردید. پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ-28) برای غربالگری اختلالات روان شناختی غیرپسیکوتیک استفاده شد. بعلاوه پرسشنامه شامل سوالات دیگری در زمینه خصوصیات فردی و اشتغالات ذهنی بود که به هر یک از دانشجویان تحویل و از آنها خواسته شد آزادانه آن را تکمیل و عودت دهند.یافته ها: از مجموع 300 پرسشنامه 287 مورد عودت داده شد. نتایج نشان داد که به ترتیب اولویت ترس از سخن گفتن در جمع، فقدان اعتماد به نفس، اشکال در تمرکز حواس، طلاق و جدایی والدین، نزاع و مشاجرات خانوادگی و بیماری فرد دانشجو از عوامل اشتغال زای فکری دانشجویان بوده است.همچنین بر اساس نقطه برش 23، %8.6 کل پذیرفته شدگان مشکوک به اختلال روانی بوده اند و بر اساس نقطه برش 6 در هر یک از زیر مجموعه های آزمون مشخص گردید دانشجویان به ترتیب از اختلال در عملکرد اجتماعی، اضطراب، شکایات جسمانی و افسردگی رنج می برند. در این مطالعه از نظر اختلالات روانی بین دانشجویان دختر و پسر، مقاطع تحصیلی، تحصیلات والدین، نوع سرپرست و مشکلات اقتصادی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. تنها بین مشکلات اقتصادی و اضطراب رابطه معنی دار مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ارتباط عوامل اقتصادی و اضطراب، شناسایی و رفع مشکل دانشجویان در حین تحصیل، همچنین توجه به مشکلاتی چون ترس از سخن گفتن در بین دانشجویان ضرورت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1348

دانلود 87 استناد 5 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  39-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1044
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه و هدف: بررسی های متعدد در کودکان نشان داده اند که بین فشار خون و شاخص توده بدنی یک همبستگی قوی وجود دارد. با توجه به بالاتر بودن فشار خون و پایین تر بودن صدک قد و وزن از حد استاندارد در کودکان ایرانی برای بررسی ارتباط فشار خون سیستولیک و دیاستولیک با شاخص توده بدنی در کودکان ایرانی این مطالعه انجام شد.روش کار: این مطالعه در سال 1381 روی 1760 نفر دانش آموز مدارس ابتدایی بیرجند که از طریق نمونه گیری خوشه ای سیستماتیک انتخاب شده بودند انجام شد. قد و وزن آنها اندازه گیری و فشار خون در سه نوبت در دست راست چک و میانگین آن در نظر گرفته شد.یافته ها: 1760 دانش آموز مدارس ابتدایی شامل 925 پسر و 835 دختر مورد مطالعه قرار گرفتند. 80 نفر (%4.5) چاق بودند. 142 نفر (%8.1) فشار خون بالا داشتند که 113 نفر از این 142 نفر (%79.6) غیر چاق و 29 نفر (%20.4) چاق بودند. فراوانی نسبی فشار خون بالا در افراد غیر چاق %6.7 و در افراد چاق %36.3 بود. ارتباط چاقی با فشار خون بالا معنی دار بود (P<0.05). در کل افراد مورد مطالعه و در هر دو جنس ارتباط فشار خون سیستولیک و دیاستولیک با شاخص توده بدنی مثبت و معنی دار بود (P<0.0001).در رابطه با سن فشار خون سیستولیک در گروه های سنی 7 تا 11 سال و فشار خون دیاستولیک در گروه های سنی 9 و 10 و 11 سال رابطه معنی داری را با شاخص توده بدنی نشان داد (P<0.0001).نتیجه گیری: با در نظر گرفتن اثرات متقابل چاقی و پرفشاری خون توصیه می شود به برنامه های تغذیه ای و بهداشت سلامت کودکان توجه بیشتری شود و طرح هایی برای اسکرینینگ چاقی در مدارس انجام شود تا با تشخیص و درمان به موقع آن جلوی بروز پرفشاری خون گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1044

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

فشارکی نیا آزیتا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  42-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1029
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه و هدف: روش انتخابی برای درمان جایگزینی کلیه در اطفال مبتلا به نارسایی نهایی کلیه تا رسیدن به زمان انجام پیوند، دیالیز صفاقی مداوم متحرک (CAPD) است که در ایران روش جدیدی است و هدف از این مطالعه بررسی عوارض، مشکلات و پیش آگهی دیالیز صفاقی در کودکان است.روش کار: از مهر 1378 لغایت اسفند 1380 تمام کودکان مبتلا به CRF که جهت CAPD پذیرش شدند از نظر بروز عوارض ناشی از CAPD مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: در عرض 30 ماه، 6 مورد جهت انجام CAPD در بخش نفرولوژی بیمارستان مفید پذیرش شدند. 3 بیمار پسر و 3 بیمار دختر بودند. میانگین سنی 54 ماهگی بود 11) ماهگی تا 8 سالگی(. علت نارسایی نهایی کلیه در سه بیمار: سندرم نفروتیک مادرزادی، دیسپلازی کلیه، سندرم اورمیک همولیتیک و در سه بیمار دیگر ناشناخته بود. 4 مورد در همان موقع مراجعه به بیمارستان مفید، تشخیص نارسایی نهایی کلیه گذاشته شد. دو مورد نیز با تشخیص قبلی نارسایی نهایی کلیه برای گذاشتن کاتتر تنکوف از مراکز دیگر ارجاع شده بودند. به علت وضعیت اورژانس بیماران و عدم امکان انجام دیالیز خونی، در همان روز کاتتر گذاری یا روز بعد دیالیز صفاقی انجام شد. در 6 بیمار ما 12 مورد پریتونیت اتفاق افتاد که در %33 موارد علت آن ناشناخته بود. مدت گذاشتن کاتتر از 5-210 روز و به طور متوسط 99 روز بود. علت برداشت کاتتر در سه مورد پریتونیت مقاوم به درمان و در سه مورد دیگر: بهبودی فونکسیون کلیه، پیوند کلیه و بد کار کردن کاتتر بود. سه بیمار بهبودی پیدا کردند. یک بیمار روی دیالیز خونی رفت و دو مورد مرگ به علت عفونت خونی داشتیم.نتیجه گیری: CAPD در مورد کودکان ایرانی دیر انجام میشود، مدت کارکرد کاتتر کم است و شیوع عوارض بالاست و ما به کسب مهارت و تجربه های بیشتری در مورد آن نیازمندیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1029

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0