مشخصات نشــریه

توسعه ی آموزش جندی شاپور

توسعه ی آموزش جندی شاپور

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

توسعه ی آموزش جندی شاپور

صاحب امتیاز

: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-6506

شاپا الکترونیک

: 2345-2757

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید محمد علوی

سردبیر

: دکتر علیرضا اولی پور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33367571 (061)

نمابر

: 33367571 (061)

تارگاه

: edj.ajums.ac.ir

پست الکترونیک

: edc_journal@ajums.ac.ir

نشانی

: اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده بهداشت، طبقه دوم، زون چهارم، دفتر چاپ و انتشارات مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

281,071

دانلود یکساله

199,034