مشخصات نشــریه

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1735-4013

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عبدالله بهرامی

سردبیر

: دکتر غلامحسین کاظم زاده

مدیر اجرایی

: دکتر غلامحسین کاظم زاده

تلفن

: 8439490 - 8412081 (0511)

نمابر

: 8439490 - 8412081 (0511)

تارگاه

: mjms.mums.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: مشهد، خیابان دانشگاه، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد کدپستی 9138813944

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

787,336

دانلود یکساله

527,022