مشخصات نشــریه

فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)

فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)

صاحب امتیاز

: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-164x

شاپا الکترونیک

: 2476-7050

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رضا قراخانلو

سردبیر

: دکتر حمید رجبی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88529121 (021)

نمابر

: 88750884 (021)

تارگاه

: spj.ssrc.ac.ir

پست الکترونیک

: spj@ssrc.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه 5، شماره 3، کدپستی: 1587958711

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

114,798

دانلود یکساله

135,458