مشخصات نشــریه

طب انتظامی

طب انتظامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

طب انتظامی

صاحب امتیاز

: معاونت بهداشت، امداد و درمان فراجا

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-6241

شاپا الکترونیک

: 2383-3483

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدرضا حسینی

سردبیر

: دکتر انوشیروان کاظم نژاد

مدیر داخلی

: دکتر رضا محمدی

تلفن

: 81235481 (021)

نمابر

: 81235481 (021)

تارگاه

: jpmed.ir

پست الکترونیک

: info@jpmed.ir

نشانی

: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میدان ونک، روبروی ظفر، بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)، مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداد ناجا کدپستی: 1417944661

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

274,303

دانلود یکساله

181,334