مشخصات نشــریه

گردشگری و توسعه

گردشگری و توسعه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

گردشگری و توسعه

صاحب امتیاز

: موسسه انجمن علمی گردشگری ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 0

شاپا الکترونیک

: 0

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو

سردبیر

: دکتر محمدتقی رهنمایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44239171-5 (021)

نمابر

: 44214750 (021)

تارگاه

: www.itsairan.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید عربشاهی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

55,336

دانلود یکساله

27,729