مشخصات نشــریه

روانشناسی سلامت

روانشناسی سلامت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

روانشناسی سلامت

صاحب امتیاز

: دانشگاه پیام نور

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-1283

شاپا الکترونیک

: 2538-5585

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مهناز علی اکبری

سردبیر

: دکتر احمدعلی پور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88825785

نمابر

:

تارگاه

: hpj.journals.pnu.ac.ir

پست الکترونیک

: healthpsychology@pnu.ac.ir

نشانی

: دانشگاه پیام نور

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

148,908

دانلود یکساله

237,812