مشخصات نشــریه

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی اصفهان

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1027-7595

شاپا الکترونیک

: 1735-854x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر منصور شعله ور

سردبیر

: دکتر مجید برکتین

مدیر داخلی

:

تلفن

: 6694737 (0311)

نمابر

: 7922291 (0311)

تارگاه

: jims.mui.ac.ir

پست الکترونیک

: jims@med.mui.ac.ir

نشانی

: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

3,800,651

دانلود یکساله

2,850,832