مشخصات نشــریه

زیست فناوری گیاهان زراعی

زیست فناوری گیاهان زراعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

زیست فناوری گیاهان زراعی

صاحب امتیاز

: دانشگاه پیام نور

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2252-0783

شاپا الکترونیک

: 2322-4819

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فرید اجلالی

سردبیر

: دکتر محسن مردی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22455001 (021)

نمابر

: 22455106 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: cropbiotech@pnu.ac.ir

نشانی

: کرج، بلوار موذن، بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور، استان البرز، مرکز کرج

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

26,976

دانلود یکساله

12,691