مشخصات نشــریه

جغرافیا و مخاطرات محیطی

جغرافیا و مخاطرات محیطی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

جغرافیا و مخاطرات محیطی

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-1682

شاپا الکترونیک

: 2383-3076

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حمید شایان

سردبیر

: دکتر سیدرضا حسین زاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38805273 (051)

نمابر

: 38794144 (051)

تارگاه

: geoeh.um.ac.ir

پست الکترونیک

: geo.eh@um.ac.ir

نشانی

: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

820,115

دانلود یکساله

421,690