مشخصات نشــریه

روابط خاک و گیاه (علوم و فنون کشت های گلخانه ای)

روابط خاک و گیاه (علوم و فنون کشت های گلخانه ای)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

روابط خاک و گیاه (علوم و فنون کشت های گلخانه ای)

صاحب امتیاز

: دانشگاه صنعتی اصفهان

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-9082

شاپا الکترونیک

: 2008-9935

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدعلی حاج عباسی

سردبیر

: دکتر محمد رضا مصدقی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33912797 (031)

نمابر

: 33912797 (031)

تارگاه

: jspi.iut.ac.ir

پست الکترونیک

: jspi@of.iut.ac.ir

نشانی

: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر نشریات علمی، نشریه روابط خاک و گیاه، کدپستی 8415683111

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

73,703

دانلود یکساله

34,590