مشخصات نشــریه

تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران)

تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران)

صاحب امتیاز

: دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-479X

شاپا الکترونیک

: 2423-7833

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: کیومرث ابراهیمی

سردبیر

: دکتر عبدالمجید لیاقت

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32822642 (026)

نمابر

: 32822642 (026)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: ijswr@ut.ac.ir

نشانی

: کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کدپستی: 77871-31587

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

243,251

دانلود یکساله

135,410