مشخصات نشــریه

پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق) (حقوق و سیاست)

پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق) (حقوق و سیاست)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق) (حقوق و سیاست)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-6116

شاپا الکترونیک

: 2476-6216

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسنعلی موذن زادگان

سردبیر

: دکتر منصور جباری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 48392482 (021)

نمابر

: 44737588 (021)

تارگاه

: qjpl.atu.ac.ir

پست الکترونیک

: allamehjournal@gmail.com

نشانی

: دانشگاه علامه طباطبایی، کدپستی: 1489684511، تهران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

65,541

دانلود یکساله

63,449