مشخصات نشــریه

پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق) (حقوق و سیاست)

پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق) (حقوق و سیاست)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق) (حقوق و سیاست)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2345-6116

شاپا الکترونیک

: 2476-6216

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسنعلی موذن زادگان

سردبیر

: دکتر منصور جباری

مدیر اجرایی

: دکتر منصور جباری

تلفن

: 48392482 (021)

نمابر

: 48392482 (021)

تارگاه

: qjpl.atu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: دانشگاه علامه طباطبایی، کدپستی: 1489684511، تهران

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

58,312

دانلود یکساله

43,421

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID