مشخصات نشــریه

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی

صاحب امتیاز

: انجمن بیوتکنولوژی ایران و دانشگاه باهنر کرمان

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-6705

شاپا الکترونیک

: 2228-6500

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدرضا محمدآبادی

سردبیر

: مختار جلالی جواران

مدیر داخلی

:

تلفن

: 3202603-4 (034)

نمابر

: 3233010 (034)

تارگاه

: joagribiotech@gmail.com

پست الکترونیک

:

نشانی

: کرمان، انتهای خیابان 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

170,913

دانلود یکساله

85,892