مشخصات نشــریه

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات)

صاحب امتیاز

: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2252-0503

شاپا الکترونیک

: 2383-322x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکترسعیده اکبری داریان

سردبیر

: دکتر فریبرز خسروی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 81623185 (021), 091205103703

نمابر

:

تارگاه

: nastinfo.nlai.ir

پست الکترونیک

: nastinfo.nlai@gmail.com, nastinfo@nlai.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه حقانی (غرب به شرق) بعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانه ملی، ساختمان کتابخانه ملی ایران کدپستی: 1537614111

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

586,218

دانلود یکساله

354,861