مشخصات نشــریه

توسعه محلی روستایی - شهری (توسعه روستایی)

توسعه محلی روستایی - شهری (توسعه روستایی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

توسعه محلی روستایی - شهری (توسعه روستایی)

صاحب امتیاز

: دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-8981

شاپا الکترونیک

: 2783-0748

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر غلامرضا جمشیدیها

سردبیر

: دکتر مهدی طالب

مدیر اجرایی

: دکتر مهدی طالب

تلفن

: 88012524 (021)

نمابر

: 88012524 (021)

تارگاه

: jrd.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، کدپستی: 14137

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

56,806

دانلود یکساله

30,301

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID