مشخصات نشــریه

مهندسی مدیریت انرژی (مدیریت انرژی)

مهندسی مدیریت انرژی (مدیریت انرژی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مهندسی مدیریت انرژی (مدیریت انرژی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه کاشان

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-2951

شاپا الکترونیک

: 2251-8061

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عباس کتابی

سردبیر

: پرفسور محسن محسن نیا

مدیر داخلی

:

تلفن

: 5912414 (0361)

نمابر

: 5912414 (0361)

تارگاه

: energy.kashanu.ac.ir

پست الکترونیک

: Info-Energy@kashanu.ac.ir

نشانی

: کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی دفتر نشریه، کدپستی: 51167-87317

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

55,855

دانلود یکساله

37,064