مشخصات نشــریه

برنامه ریزی فضایی

برنامه ریزی فضایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

برنامه ریزی فضایی

صاحب امتیاز

: دانشگاه اصفهان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2228-7485

شاپا الکترونیک

: 2476-3357

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیداسکندر صیدایی

سردبیر

: یوسف قنبری

مدیر اجرایی

: یوسف قنبری

تلفن

: 37934335 (031)

نمابر

: 37934335 (031)

تارگاه

: sppl.ui.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان، سازمان مرکزی معاونت تحقیقات و فناوری، پژوهشکده علوم جغرافیایی، دفتر مجله برنامه ریزی فضایی، کدپستی: 73441-81746

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

138,268

دانلود یکساله

53,362

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID