مشخصات نشــریه

مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)

مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)

صاحب امتیاز

: دانشگاه شیراز

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-7926

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مصطفی سعادت

سردبیر

: محمد امامی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 36287312 (071)

نمابر

: 36134821 (071)

تارگاه

: jls.shirazu.ac.ir

پست الکترونیک

: legalstdmag@shirazu.ac.ir

نشانی

: شیراز، پردیس ارم دانشگاه شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دفتر نشریه مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

1,051,229

دانلود یکساله

125,207