مشخصات نشــریه

تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تاریخ فلسفه

صاحب امتیاز

: انجمن علمی تاریخ فلسفه

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-9589

شاپا الکترونیک

: 2676-5160

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سیدمحمد خامنه ای

سردبیر

: حسین کلباسی اشتری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88153494 - 88734686 (021)

نمابر

: 88493803

تارگاه

: www.mullasadra.org

پست الکترونیک

: mullasadra@dpimail.net

نشانی

: تهران، بزرگراه رسالت روبروی مصلای بزرگ تهران، مجتمع امام خمینی ره، ساختمان شماره 12

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

250,157

دانلود یکساله

137,550