مشخصات نشــریه

تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

تاریخ فلسفه

صاحب امتیاز

: انجمن علمی تاریخ فلسفه

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-9589

شاپا الکترونیک

: 2676-5160

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سیدمحمد خامنه ای

سردبیر

: حسین کلباسی اشتری

مدیر اجرایی

: حسین کلباسی اشتری

تلفن

: 88153494 - 88734686 (021)

نمابر

: 88153494 - 88734686 (021)

تارگاه

: hop.mullasadra.org

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بزرگراه رسالت روبروی مصلای بزرگ تهران، مجتمع امام خمینی ره، ساختمان شماره 12

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

191,723

دانلود یکساله

73,636

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID