مشخصات نشــریه

مطالعات بین رشته ای در رسانه و فرهنگ (رسانه و فرهنگ)

مطالعات بین رشته ای در رسانه و فرهنگ (رسانه و فرهنگ)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مطالعات بین رشته ای در رسانه و فرهنگ (رسانه و فرهنگ)

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-062x

شاپا الکترونیک

: 2383-0638

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: عبدالرضا سپنجی

سردبیر

: سیدحسن حسینی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88612870 (021)

نمابر

: 88612870 (021)

تارگاه

: mediastudy.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک

: mediastudies@ihcs.ac.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

33,086

دانلود یکساله

16,334