مشخصات نشــریه

تحقیقات تاریخ اجتماعی

تحقیقات تاریخ اجتماعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات تاریخ اجتماعی

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-0484

شاپا الکترونیک

: 2383-0492

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: شهرام یوسفی فر

سردبیر

: شهرام یوسفی فر

مدیر داخلی

:

تلفن

: (داخلی 219) 8804691 - 88612870 (021)

نمابر

: 88066051 (021)

تارگاه

: socialhistory.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک

: socialhis.studies@ihcs.ac.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

84,043

دانلود یکساله

59,174