مشخصات نشــریه

زبان شناخت

زبان شناخت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

زبان شناخت

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2099-8002

شاپا الکترونیک

: 2383-0824

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مصطفی عاصی

سردبیر

: زهره زرشناس

مدیر داخلی

:

تلفن

: (داخلی 361) 88046891 - 88052301 (021)

نمابر

: 88039902 (021)

تارگاه

: languagestudy.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک

: ZABANSHENAKHT@IHCS.AC.IR

نشانی

: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

60,711

دانلود یکساله

36,756