مشخصات نشــریه

زن و بهداشت

زن و بهداشت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

زن و بهداشت

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 0

شاپا الکترونیک

: 0

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مقصود فقیرپور

سردبیر

: دکتر زهرا محتشم امیری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 5252300 (0182)

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

: woman-health@iau-astara.ac.ir

نشانی

: آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، معاونت پژوهشی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

11,070

دانلود یکساله

3,872