مشخصات نشــریه

پژوهش نامه علوی

پژوهش نامه علوی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش نامه علوی

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-0859

شاپا الکترونیک

: 2383-0867

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علیرضا میرزامحمد

سردبیر

: علیرضا میرزامحمد

مدیر داخلی

:

تلفن

: (داخلی 219) 88046891- 88612870 (021)

نمابر

: 88002098 (021)

تارگاه

: alavi.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک

: majale1392@hotmail.com

نشانی

: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

68,441

دانلود یکساله

39,129