مشخصات نشــریه

ادبیات پارسی معاصر

ادبیات پارسی معاصر

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

ادبیات پارسی معاصر

صاحب امتیاز

: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-0549

شاپا الکترونیک

: 2383-0557

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: زهرا پارساپور

سردبیر

: ابوالقاسم رادفر

مدیر داخلی

:

تلفن

: (داخلی 361) 88046891 - 88052301 (021)

نمابر

: 88612870 (021)

پست الکترونیک

: adabiatemoaser@yahoo.com

نشانی

: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایران شناسی، کدپستی: 1437774681

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

35,716

دانلود یکساله

20,771