مشخصات نشــریه

کهن نامه ادب پارسی

کهن نامه ادب پارسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

کهن نامه ادب پارسی

صاحب امتیاز

: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-0603

شاپا الکترونیک

: 2383-0611

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: یوسف محمدنژاد عالی زمینی

سردبیر

: ابوالقاسم رادفر

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88053935 (021)

نمابر

: 88053935 (021)

تارگاه

: www.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک

: k-adabeparsi@ihcs.ac.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایران شناسی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

40,425

دانلود یکساله

38,702