مشخصات نشــریه

مطالعات تاریخ اسلام

مطالعات تاریخ اسلام

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مطالعات تاریخ اسلام

صاحب امتیاز

: پژوهشکده تاریخ اسلام

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-6713

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سیدهادی خامنه ای

سردبیر

: دکتر مهدی محقق

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88676861-3 (021)

نمابر

: 88676860 (021)

تارگاه

: journal.pte.ac.ir

پست الکترونیک

: faslnameh@pte.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان شهید عباسپور، خیابان رستگاران، کوچه شهروز شرقی، شماره 9، کدپستی: 86651-14348

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

62,212

دانلود یکساله

44,463