مشخصات نشــریه

نامه انجمن حشره شناسی ایران

نامه انجمن حشره شناسی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

نامه انجمن حشره شناسی ایران

صاحب امتیاز

: انجمن حشره شناسی ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 0259-9996

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر جعفر محقق شیرازی

سردبیر

: دکتر فریبا مظفریان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22427037, 22403326 (021)

نمابر

: 22427037 (021)

تارگاه

: www.entsociran.ir/journal

پست الکترونیک

: journal@entsociran.ir

نشانی

: اوین، خیابان یمن، روبروی اجلاس، ساختمان موزه حشرات، طبقه دوم، تهران، 1985813111، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

2,170,013

دانلود یکساله

1,607,108