مشخصات نشــریه

پژوهش های فقهی

پژوهش های فقهی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

پژوهش های فقهی

صاحب امتیاز

: پردیس فارابی دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-8388

شاپا الکترونیک

: 2423-6195

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدمحمود میرخلیلی

سردبیر

: دکتر محمدرسول آهنگران

مدیر اجرایی

: دکتر محمدرسول آهنگران

تلفن

: 36166312 (025)

نمابر

: 36166312 (025)

تارگاه

: jorr.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، قم، بلوار دانشجو، دانشگاه تهران، پردیس قم

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

61,245

دانلود یکساله

24,955