مشخصات نشــریه

حکمت معاصر

حکمت معاصر

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

حکمت معاصر

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-0689

شاپا الکترونیک

: 2383-0697

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حمیدرضا آیت اللهی

سردبیر

: طاهره کمالی زاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: (داخلی 287) 88046891 (021)

نمابر

: 88053935 (021)

تارگاه

: wisdom.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک

: cont.wisdom@ihcs.ac.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

25,562

دانلود یکساله

20,246