مشخصات نشــریه

بهبود مدیریت

بهبود مدیریت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

بهبود مدیریت

صاحب امتیاز

: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: میان رشته ای

شاپا چاپی

: 2251-8991

شاپا الکترونیک

: 2783-090X

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدرضا کریمی قهرودی

سردبیر

: حمیدرضا فرتوک زاده

مدیر داخلی

: فاطمه زهرا خوش طینت

تلفن

: 22808796 (021)

نمابر

: 22808797 (021)

تارگاه

: www.behboodmodiriat.ir

پست الکترونیک

: behboudmodiriat@gmail.com

نشانی

: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از میدان نوبنیاد، نبش کوچه کوهستان هشتم، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی حوزه تعالی صنعتی

نمایه

: میان رشته ای

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

165,990

دانلود یکساله

67,397