مشخصات نشــریه

آفاق الحضاره الاسلامیه

آفاق الحضاره الاسلامیه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آفاق الحضاره الاسلامیه

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1562-6822

شاپا الکترونیک

: 2383-0786

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر معصومه نعمتی قزوینی

سردبیر

: صادق آیینه وند

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88053934 (021)

نمابر

: 88053934 (021)

تارگاه

: afagh.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک

: afaghezareh@gmail.com

نشانی

: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی :1437774681

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

18,724

دانلود یکساله

16,877