مشخصات نشــریه

آفاق الحضاره الاسلامیه

آفاق الحضاره الاسلامیه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آفاق الحضاره الاسلامیه

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1562-6822

شاپا الکترونیک

: 2383-0786

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر معصومه نعمتی قزوینی

سردبیر

: صادق آیینه وند

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88053934 (021)

نمابر

: 88053934 (021)

تارگاه

: afagh.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک

: afaghezareh@gmail.com

نشانی

: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی :1437774681

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

18,724

دانلود یکساله

16,877