مشخصات نشــریه

سیاست گذاری اقتصادی

سیاست گذاری اقتصادی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

سیاست گذاری اقتصادی

صاحب امتیاز

: دانشگاه یزد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2645-3967

شاپا الکترونیک

: 2645-3975

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر زهرا نصراللهی

سردبیر

: دکتر کاظم یاوری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 31233439 (035)

نمابر

: 31233439 (035)

تارگاه

: ep.yazd.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: یزد، صفائیه، پردیس اصلی، دانشکده اقتصاد و مدیریت و حسابداری، کدپستی: 8916869511

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

8,891

دانلود یکساله

6,664