مشخصات نشــریه

انسان پژوهی دینی

انسان پژوهی دینی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

انسان پژوهی دینی

صاحب امتیاز

: مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-6024

شاپا الکترونیک

: 2717-2732

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حمید قنبری

سردبیر

: دکتر اسحاق طاهری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 31124424 (025)

نمابر

: 2135189 (025)

تارگاه

: raj.smc.ac.ir

پست الکترونیک

: ensanpajoohi@gmail.com

نشانی

: قم، بلوار شهید محلاتی، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

50,990

دانلود یکساله

24,194