مشخصات نشــریه

انسان پژوهی دینی

انسان پژوهی دینی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

انسان پژوهی دینی

صاحب امتیاز

: مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-6024

شاپا الکترونیک

: 2717-2732

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حمید قنبری

سردبیر

: دکتر اسحاق طاهری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 31124424 (025)

نمابر

: 2135189 (025)

تارگاه

: raj.smc.ac.ir

پست الکترونیک

: ensanpajoohi@gmail.com

نشانی

: قم، بلوار شهید محلاتی، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

50,990

دانلود یکساله

24,194