مشخصات نشــریه

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

آمایش سرزمین

صاحب امتیاز

: پردیس فارابی، دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-7047

شاپا الکترونیک

: 2423-6268

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سیدمحمود میرخلیلی

سردبیر

: دکتر سیدمحمد محمودی

مدیر اجرایی

: دکتر سیدمحمد محمودی

تلفن

: 306166295 (025)

نمابر

: 306166295 (025)

تارگاه

: jtcp.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بلوار دانشگاه، جاده قدیم تهران، کدپستی: 371811469

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

43,075

دانلود یکساله

22,968