مشخصات نشــریه

حقوق تطبیقی (نامه مفید)

حقوق تطبیقی (نامه مفید)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

حقوق تطبیقی (نامه مفید)

صاحب امتیاز

: دانشگاه مفید

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-4656

شاپا الکترونیک

: 2676-6817

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سیدمسعود موسوی کریمی

سردبیر

: ربیعا اسکینی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32130290 (025)

نمابر

: 32925764 (025)

تارگاه

: law.mofidu.ac.ir

پست الکترونیک

: cclsmofid@gmail.com

نشانی

: ایران، قم، انتهای بلوار شهید صدوقی، میدان مفید، دانشگاه مفید، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

259,165

دانلود یکساله

176,876