مشخصات نشــریه

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی (پژوهش زبان های خارجی)

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی (پژوهش زبان های خارجی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی (پژوهش زبان های خارجی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2588-4123

شاپا الکترونیک

: 2588-7521

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علیرضا ولی پور

سردبیر

: مهدی دهمرده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 61119063 (021)

نمابر

:

تارگاه

: jflr.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: jflr@ut.ac.ir

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

64,918

دانلود یکساله

46,049