مشخصات نشــریه

پژوهش های علوم دامی ایران

پژوهش های علوم دامی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های علوم دامی ایران

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-3106

شاپا الکترونیک

: 2423-4001

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسن نصیری مقدم

سردبیر

: دکتر رضا ولی زاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38804656 - 051

نمابر

: 38787430 (051)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: ijasr@ferdowsi.um.ac.ir

نشانی

: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

149,248

دانلود یکساله

92,156