مشخصات نشــریه

دانشور رفتار

دانشور رفتار

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

دانشور رفتار

صاحب امتیاز

: دانشگاه شاهد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1028-3188

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رسول روشن چسلی

سردبیر

: دکتر محمدرضا شعیری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 5123074 (021)

نمابر

: 5123549 021)

تارگاه

: journals.shahed.ac.ir

پست الکترونیک

: e.raftar@shahed.ac.ir

نشانی

: تهران، ابتدای آزادراه تهران - قم، روبروی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، معاونت پژوهشی و فناوری، مرکز چاپ و انتشارات دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

198,468

دانلود یکساله

74,273